zwolnienie dyscyplinarne

Piłeś – nie pracuj Pracujesz – nie pij

Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki w stanie nietrzeźwym może stracić premię, a nawet może zostać wyrzucony z pracy. Jeżeli pracodawca uważa, że pracownik jest pijany, to może zażądać, by poddał się on badaniu np. badanie alkomatem. Również jeśli pracownik, wobec…
Więcej

Najpierw porozmawiaj

Nagana, upomnienie, kara pieniężna są narzędziami, za pomocą których można dyscyplinować pracownika. kara jest powinna być współmierna do winy, a jej nałożenie przemyślane i najlepiej poparte twardymi dowodami. O zastosowaniu kary pracodawca musi poinformować podwładnego na piśmie, dyscyplinując podwładnych podwładnych…
Więcej

Od kierownika można wymagać więcej

Pracodawca, który poniósł szkodę na skutek błędnych decyzji pracownika, może pociągnąć go do odpowiedzialności materialnej, a nawet zwolnić dyscyplinarnie. W niektórych przypadkach pracownikowi grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli np. kierownik ds. inwestycji kupił dla firmy oprogramowanie komputerowe bez uzyskania stosownej licencji,…
Więcej

Za naruszenie sekretu pracodawcy grozi utrata posady

Pracownica brała udział w opracowaniu projektu regulaminu promocji nowego produktu bankowego. Dane dotyczące nowej oferty wysłała e-mailem przyszłemu szefowi. Ten jednak nie wykorzystał udostępnionych mu poufnych informacji konkurencyjnej instytucji. Czy zatrudniająca pracownicę firma może rozstać się z nią natychmiast z…
Więcej

Pochopna dyscyplinarka może być kosztowna

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym z jego winy powinno być dobrze uzasadnione. Jeśli powód okaże się nieprawdziwy odpowiedzialność pracodawcy nie musi ograniczać się do trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę – ostrzega Rzeczpospolita. O konsekwencjach, jakie niesie za sobą dyscyplinarne zwolnienie z…
Więcej

Nadużywanie L4 nie zawsze skończy się dyscyplinarką

Tylko naruszanie celu, w jakim zostało wydane zwolnienie lekarskie pracownikowi, może uzasadniać jego zwolnienie w trybie natychmiastowym – wyjaśnia Rzeczpospolita. Lekarz wystawia zwolnienie po to, by pracownik jak najszybciej mógł odzyskać zdolność psychofizyczną niezbędną do wykonywania pracy. W praktyce jednak…
Więcej

Nieświadomy podwładny może obronić się przed wymówieniem

Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik biorący udział w strajku, który nie zdaje sobie sprawy z jego nielegalności, nie zasługuje na wypowiedzenie. W razie czego może liczyć na przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie. SN wypowiadał się już na temat dyscyplinarnego zwolnienia…
Więcej