umowy handlowe

Ryzykowna wolność wyboru

W umowach zawieranych między przedsiębiorcami w obrocie krajowym i międzynarodowym, coraz większe znaczenie zyskują klauzule arbitrażowe. Przedsiębiorcy wolą, aby ewentualne spory powstałe między nimi były rozstrzygane przez sądy arbitrażowe, a nie sądy powszechne. W stosunkach krajowych zainteresowanie arbitrażem wynika przede…
Więcej