koszty uzyskania przychodów

Aby pozyskać kapitał, trzeba ponieść wydatki

Czy wydatki spółki związane z podwyższeniem jej kapitału zakładowego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Niektóre organy podatkowe niesłusznie to kwestionują. Podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością poniesienia przez spółkę znacznych kosztów obsługi tej czynności, takich jak przygotowanie…
Więcej

Pracownik dostał świadczenie, dlatego zapłaci podatek

Wszelkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorców będących osobami prawnymi na rzecz swoich pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno wydatków bezpośrednich, wynikających z zatrudnienia, jak i pośrednich – nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub…
Więcej

Działalność socjalna nie na koszt firmy

Jedynymi wydatkami na działalność socjalną, jakie można zaliczyć do kosztów firmy, są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenie urlopowe. Warunkiem uznania ich za koszt jest to, by zostały naliczone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych….
Więcej

Kiedy wierzytelności mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Większość przedsiębiorców liczy się z sytuacją, że niektóre wierzytelności nie zostaną zapłacone, nawet mimo prób ich odzyskania. Tak poniesione straty można zmniejszyć przynajmniej zaliczając niezapłacone wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów i odzyskując podatek dochodowy. Będzie to jednak możliwe tylko w…
Więcej

Czy trzeba zwiększać wartość początkową

Przepisy ustaw podatkowych nie uważają wydatków na ulepszenie środków trwałych za koszty uzyskania przychodów. Powiększają one ich wartość początkową, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wydatki te stają się więc kosztem poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne lub są uwzględniane podczas ustalania dochodu…
Więcej

Czy zwroty wcześniej zapłaconych kwot podlegają opodatkowaniu

Do opodatkowanego przychodu z działalności gospodarczej zalicza się nieodpłatne świadczenia stanowiące zwrot wydatków. Do przychodu tego nie zalicza się jednak zwróconych wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby…
Więcej

Podatkowe skutki organizowania imprez dla pracowników

Imprezy dla pracowników mogą mieć różny charakter. Mogą to być pikniki, szkolenia czy spotkania integracyjne. Przedsiębiorca musi rozstrzygnąć, które wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. Dla właściwego rozliczenia podatkowego w tym zakresie istotne będzie ustalenie charakteru danej imprezy oraz sprecyzowanie,…
Więcej