ekologia

Opłata produktowa a Konstytucja w ustawie e-szrotowej

Wzorem dotychczasowych ustaw środowiskowych, opartych na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za produkt, w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1 jako sposób realizacji celów ustawowych związanych z ochroną środowiska ponownie wybrano instrumenty finansowo-prawne, a mianowicie opłatę produktową. Rozdział 10 tej…
Więcej

Aktualna sytuacja formalno-prawna budowy biogazowni rolniczych – nowe szanse

Od lipca 2006 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Uruchomiony został rejestr uprawnień do emisji CO2, który umożliwi handel tymi uprawnieniami na Towarowej Giełdzie Energii. Na światowych giełdach cena uprawnień do emisji w…
Więcej

Europejski system ekozarządzania i audytu EMAS.

Działalność gospodarcza obok pożądanych celów niejednokrotnie prowadzi do degradacji środowiska. Kraje członkowskie Unii Europejskiej podjęły starania o formalne uregulowania kwestii ochrony środowiska w procesach gospodarczych. Komisja Europejska w 1993 r. wydała regulację dotyczącą dobrowolnego udziału przedsiębiorstw w Programie Ekozarządzania i…
Więcej

Sposoby na finansowanie inwestycji proekologicznych w gminie

W całym kraju m.in. dla samorządów na przedsięwzięcia ekologiczne będzie przeznaczony około 16 mld euro. Największe środki dostępne będą z funduszy Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Korzystnym środkiem pozyskania kapitału będzie także ogólnokrajowy Program Operacyjny Infrastruktura i…
Więcej

Gdzie szukać pieniędzy na inwestycje ekologiczne

Z analizy zapotrzebowania na środki strukturalne w latach 2007–2013 złożonego np. przez wielkopolskie samorządy infrastruktura ochrony środowiska znalazła się na trzecim miejscu (po drogach i regionalnych przewozach pasażerskich). W tym okresie programowym inwestycje w infrastrukturę podstawową stanowiły aż 92 proc….
Więcej