Obowiązki z zakresu ochrony środowiska jakim podlega prowadzący stacje paliw

Prowadząc stację paliw jesteśmy w myśl przepisów podmiotem korzystającym ze środowiska, musimy zatem spełnić szereg wymogów prawnych i realizować nałożone na nas obowiązki związane z ochroną środowiska.

W szczególności Właściciel/Operator stacji zobowiązany jest:

 • zapewnić funkcjonowanie stacji w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego,
 • posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i umowy dot. korzystania ze środowiska,
 • nadzorować sprawne funkcjonowanie wszystkich urządzeń chroniących środowisko, a zamontowanych na stacji,
 • zapewnić przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska,
 • udostępnić wszystkim pracownikom informacje z zakresu ochrony środowiska niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy,
 • prowadzić wymaganą przepisami dokumentację z zakresu ochrony środowiska,
 • zapewnić wykonanie zarządzeń i innych zaleceń wydanych przez organy ochrony środowiska.

Do elementów organizowania pracy zgodnie z ochroną środowiska należy:

 • dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, znających przepisy ochrony środowiska,
 • zapewnienie sprawnego i bezpiecznego działania wszystkich urządzeń technicznych chroniących środowisko,
 • utrzymanie dyscypliny pracy wykluczającej naruszenie przepisów ochrony środowiska,
 • zapewnienie skutecznego nadzoru nad urządzeniami ochrony środowiska,
 • przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Instrumentami prawnymi, regulującymi sposób i zakres oddziaływania inwestycji na środowisko, są pozwolenia ekologiczne, za pomocą których, na wniosek prowadzącego instalację kompetentne organy wyznaczają warunki korzystania ze środowiska. Pozwolenia ekologiczne – pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Wydawane są na podstawie ustaw:

 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa o odpadach,
 • Prawo wodne.

Eksploatując stację paliw musimy być świadomi całego spektrum oddziaływania obiektu na środowisko, co pozwoli nam następnie na weryfikację naszych obowiązków względem środowiska. Eksploatacja stacji powoduje:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (podczas za i rozładunku paliwa do zbiorników, tankowania paliwa do zbiorników pojazdów, ogrzewania pomieszczeń przy pomocy kotłów opalanych węglem, drewnem, olejem opałowym bądź gazem),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, względnie do kanalizacji (systemy wewnętrznej kanalizacji deszczowej, system kanalizacji odprowadzającej ścieki z myjni, sanitariatów, części gastronomicznej),
 • wytwarzanie odpadów (odpady z części biurowo -administracyjnej, socjalnej stacji, gastronomicznej, odpady wyrzucane przez klientów stacji),
 • emitowanie hałasu (praca odmierzaczy, działania kompresora, odkurzacza przemysłowego, systemów klimatyzacyjnych, ruch pojazdów).

Eksploatacja stacji w sposób legalny jest dozwolona po uzyskaniu stosownych pozwoleń, jeżeli są one wymagane. Pozwolenie jest decyzją administracyjną wydawaną na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Przed przystąpieniem do eksploatacji stacji paliw obowiązani jesteśmy uzyskać następujące pozwolenia ekologiczne, dopuszczające oddziaływanie podmiotu na środowisko na określonych decyzją warunkach. Rodzaje pozwoleń wymaganych na stacji:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (lecz niekoniecznie – patrz np. dział „Emisja do powietrza”) [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.12.2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839)],
 • wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód względnie do ziemi oraz do kanalizacji [na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1762), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. nr 129, poz. 1108),
 • na wytwarzanie odpadów (Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Pozwolenia dla Stacji paliw obligatoryjnie nie są wymagane:

 • na emitowanie hałasu do środowiska,
 • na emitowanie pól elektromagnetycznych.

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację (Firmy bądź osoby występującej w imieniu użytkownika instalacji – prowadzącego Stację paliw). Zakres wniosku określa art. 184 p.o.ś. Pozwolenie wyszczególnione powyżej wydaje organ ochrony środowiska, którym jest dla stacji paliw właściwy ze względu na lokalizację obiektu starosta. Wymagane decyzje i zezwolenia, stan formalno-prawny Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na korzystanie ze środowiska, będących warunkiem dopuszczenia obiektu do eksploatacji, obwarowane jest spełnieniem określonych prawem wymogów. Warunki jakie muszą być spełnione dla uzyskania pozwolenia emisyjnego ustala art. 186 p.o.ś. Są nimi:

 • spełnianie wymagań dot. instalacji, określonych w p.o.ś. lub innych przepisach,
 • nieprzekraczanie dopuszczalnych standardów emisyjnych,
 • nieprzekraczanie standardów jakości środowiska,
 • upłynięcie 2 lat od dnia, w którym organ cofnął lub ograniczył pozwolenie.

Zakres pozwolenia emisyjnego określa art. 188 p.o.ś. Ustawa wymienia okoliczności, w których organ może ograniczyć lub cofnąć pozwolenie, za odszkodowaniem lub bez odszkodowania. Obligatoryjne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania ma miejsce wówczas, gdy instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.


W artykule wykorzystano informacje pochodzące z programu „Ewidencja opłat emisyjnych” Wydawnictwa Forum – więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.e-forum.pl.


Ostatnie zapytania:

 • stacja paliw obowiaki wobec gus
 • wymagania ochrona środowiska na stacji obsługi
 • ochrona środowiska na stacji paliw
 • elementy ochrony srodowiska ktore nalezy przestrzegsc w gab kosmetycznym
 • stacj? paliw
 • stacje paliw ochrona środowiska
 • stara stacja paliw a ochrona środowiska
 • urzadzenia ochrony srodowiska stacja paliw
 • zalecenia oraz warunki korzystania ze srodowiska
 • rozporzadzenie stacje paliw ochrona sridowiska
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak sprostować świadectwo pracy

Pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy, zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Kwestie, jakie powinno zwierać świadectwo pracy przedstawiają się następująco (zgodnie z art. 97 par. 2 k. p.): okres...

Zamknij