Finansowanie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie

Wyniki badań pokazują, że dla wielu firm przemysłowych mogących mieć problemy z negatywnym oddziaływaniem na środowisko brak środków jest głównym powodem nie podejmowania działań w tym zakresie. Środki lokowane w ochronę środowiska zazwyczaj plasują się w przedziale od 1% do 3% ogółu kosztów firmy.

Przedsięwzięcia w obszarze ekologicznym wymagają stosunkowo dużych nakładów. Istotną rolę w upowszechnianiu ekoefektywności może odegrać mechanizm finansowania, który rozumie warunki obsługi zadłużenia i zwrotu z inwestycji. Finansowanie inwestycji ekologicznej jest zazwyczaj średnio lub długoterminowe tzn. 5 do 7 lat. Niska zdolność kredytowa MŚP ogranicza możliwości uzyskania finansowania dla inwestycji dotyczących ekoefektywności. Wynika to z niepewnych perspektyw przetrwania MSP na rynku w dłuższym horyzoncie czasowym (wykraczającym ponad 2-3 lata). W przypadku wdrożenia SZŚ istotnym problemem są koszty audytu certyfikującego i audytów uwierzytelniających oraz nakłady związanie ze stałym nadzorem i monitoringiem działalności po uzyskaniu certyfikatu. Wielu firm po prostu nie stać na tak poważny wysiłek finansowy. Wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej nie tylko nałożyło wiele obowiązków związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów wspólnotowych, ale również umożliwiło sektorowi przedsiębiorstw dostęp do środków na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Ilość tego rodzaju inwestycji rośnie jednak powoli. Daje się zauważyć wzrost zainteresowania korzystaniem z funduszy strukturalnych, jednak udział inwestycji związanych z ochroną środowiska w MŚP pozostaje niewielki. Przeszkodami w uzyskiwaniu środków unijnych są głównie: skomplikowane i zbiurokratyzowane procedury, brak informacji o rodzajach i dostępności środków pomocowych oraz brak środków własnych na współfinansowanie inwestycji. Poza ograniczoną dostępnością środków finansowych bardzo istotna jest kwestia specjalistycznego konsultingu i umiejętność korzystania z pomocy doradczej przy przygotowaniu, a następnie realizowaniu projektów inwestycji proekologicznych. Pozyskiwane środki mogą zostać wykorzystane m. in. poprzez:

  • wspieranie projektów związanych z realizacją nowych inwestycji oraz tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami,
  • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych,
  • udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom biorącym udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych i wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z tymi imprezami,
  • wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.

Do zakończenia okresu finansowania 2004-2006 pozostało już tylko kilka miesięcy, ale wciąż dostępne są środki na finansowanie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach Większość funduszy jest przeznaczona jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko nieliczne programy są skierowane dla dużych przedsiębiorstw (na inwestycje, w tym również z zakresu ochrony środowiska – SPO-WKP 2.2.1; na szkolenia i doradztwo – SPO-RZL 2.3a). Mikroprzedsiębiorstwa, które dopiero rozpoczęły swoją działalność, mogą występować o dofinansowanie inwestycji lub specjalistycznego doradztwa w ramach ZPORR 3.4. Wsparcie przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie targów, wystaw a także udziału w wyjazdowych misjach gospodarczych można uzyskać wnioskując do Ministerstwa Gospodarki w ramach SPO-WKP 2.2.2. Dotyczy to zarówno sektora MSP jak i dużych przedsiębiorstw. Osobne fundusze zostały zarezerwowane dla przedsiębiorców z sektora rolnictwa i rybactwa. Przedsiębiorstwa z tej branży mogą uzyskać dofinansowanie wnioskując do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (SPO-ROL) a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SPO-RYBY). W ramach środków ze SPO-ROL dofinansowanie mogą również uzyskać osoby prowadzące działalność turystyczną i agroturystyczną. Składanie projektów o dofinansowanie z funduszu przedakcesyjnego Phare 2003 zostało zakończone lub terminy naboru wniosków zostały wstrzymane. Jest szansa, że niektóre działania będą jeszcze uaktualnione, dlatego tez trzeba na bieżąco śledzić pojawiające się informacje na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub na stronach internetowych Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Ostatnie zapytania:

  • Finansowanie rolnictwa mail
Więcej w dotacje, ekoefektywność
Walka o każdy eurocent

Firm, które dostały lub mają realną nadzieję na dotacje z różnych programów finansowanych przez Unię Europejską, jest już w Polsce wiele. Należy do nich m.in. Sipma, lubelski producent maszyn rolniczych...

Zamknij