Tworzenie zespołu – pracownik to nieodzowna część firmy

Zatrudnianie pracowników w firmie jest pierwszym etapem działań, po którym przychodzi czas na integrację zespołów oraz wdrażanie pracowników i motywowanie ich do wspólnej pracy. Każdy pracownik w firmie powinien znać swoje cele, cele firmy oraz umieć określić własne miejsce w organizacji.

Wytyczanie celów długoterminowych

Strategia firmy składa się między innymi z:

 • celów firmy,
 • misji,
 • zadań,
 • rozpoznawania otoczenia,
 • oceny SWOT.

Cele firmy są określane przez zarząd. Głównym celem każdej firmy jest zysk i utrzymanie się na rynku. Celami podrzędnymi mogą być:

 • zwiększenie sprzedaży,
 • stanie się liderem na rynku,
 • poprawienie jakości obsługi klienta

Cele takie powinny być jasno sprecyzowane i przedstawione pracownikom.

Natomiast misja firmy, zawierająca przesłanie działania organizacji, powinna być nie tylko jawna: pracownicy powinni się z nią identyfikować. Nie wystarczy bowiem poprzestać na poznaniu misji, należy ją zrozumieć i stać się częścią działań firmy. Zadania mają pomóc w realizacji postawionych przez firmę celów. Są one rozdzielone pomiędzy poszczególne działy, zespoły pracowników lub pojedyncze jednostki kadrowe. Działania poszczególnego pracownika muszą być w zgodzie z zadaniami, jakie podejmuje cała firma, aby osiągnąć cele strategiczne.

Uwaga: Pracownik jest trybem w maszynie firmy i powinien w pełni się z nią identyfikować.

Ze względu na potrzebę zgodności celów firmy z celami pracownika wykonuje się plany zadaniowe, osobno dla każdej osoby zatrudnionej w firmie. Plany są kompleksowe i zawierają listę zadań, jakie powinien wykonać pracownik w krótkim i dłuższym czasie. Szczególnie ważne są plany długoterminowe, które pozwalają na zaprojektowanie działań
pracownika w najbliższych 3 – 5 latach. Plany takie zawierają cele priorytetowe i poboczne.

Budowanie strategii zasobów ludzkich opiera się na takich samych narzędziach, jak budowa strategii firmy. Szczególne znaczenie mają tutaj:

 • dobór kadr,
 • wdrażanie marketingu kadrowego (wewnętrznego),
 • tworzenie kultury pracy z ludźmi,
 • szkolenie dla dzisiejszej pracy i jutrzejszego awansu,
 • powody stałego szkolenia pracowników. Zmiany rynkowe

Uwaga:W celu utrzymania się na rynku firma musi zatrudniać pracowników, którzy sprostają oczekiwaniom klientów.

Czy w każdej firmie potrzebne są szkolenia i w jakiej formie powinny się? To pytanie powinno zostać postawione, zanim firma rozpocznie działania szkoleniowe pracowników. Prześledźmy 5 pytań badawczych dotyczących wprowadzania szkoleń do firm.

Dlaczego szkolenia?Odpowiedź na to pytanie pozwoli stwierdzić, czy proces szkoleń jest potrzebny w danej firmie. Oczywiste jest, że w okresie obecnych zmian rynkowych i rozwoju technologii szkolenia są niezbędne każdej firmie.

Jakiej wiedzy brakuje pracownikom?
Jeśli zostaje wprowadzany do firmy system szkoleń, to należy zidentyfikować, jakich szkoleń potrzebują pracownicy i na jakim poziomie. Nie można wprowadzać szkoleń, których poziom znacznie wykracza poza możliwości pracowników i jest swoistą „stratą pieniędzy”.
Z drugiej strony, niepotrzebne jest wprowadzanie szkoleń, które powielają wiedzę lub wyłącznie ją systematyzują.

Co powinna osiągnąć firma po szkoleniu?
Często firma zyskuje:

 • zwiększenie konkurencyjności na rynku,
 • poprawę obsługi klienta,
 • lepszy przepływ informacji

Czego oczekują i co zgłaszają uczestnicy szkolenia?

Szkolenia powinny być zgodne z oczekiwaniami pracowników, wówczas są najbardziej efektywne. Szkolenie musi być czynnikiem motywacyjnym, swoistą „nagrodą”, nie działaniem „przeciwko pracownikowi”. Pracownik
powinien mieć wpływ na rodzaj szkolenia, otrzymać wyczerpujące informacje dotyczące korzyści, jakie otrzyma po zakończeniu kursu itp. Musi wiedzieć, że szkolenie służy jakiemuś wyższemu celowi niż tylko organizowanie mu czasu.

Jak wzmocnić skuteczność szkoleń?

Jakie działania zastosować, aby szkolenie było efektywne? Pytania także dotyczą formy szkoleniowej, sposobu szkolenia (standardowego, interaktywnego, indywidualnego, grupowego itp.).

Ustalenie odpowiedzi na 5 pytań badawczych pozwala na dobranie szkoleń najbardziej zgodnych z potrzebami firmy i pracowników. Na uwagę zasługuje pierwsze pytanie badawcze, które spróbujemy rozwinąć. Po co potrzebne są w firmie szkolenia? W obecnych czasach większość firm potrzebuje szkoleń. Zmiany zachodzące w ostatnich latach to między innymi:

 • rozwój technologii,
 • globalizacja,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Rozwój technologii – Internet

Rozwój Internetu zmienił obraz gospodarki. Obecnie część biznesowa Internetu dzieli się na sektory:

 • handel busines-to-busines (inaczej B2B) – handel pomiędzy firmami,
 • handel business-to-customer (inaczej B2C) – handel pomiędzy firmą, a konsumentem,
 • handel busines-to-administration (inaczej B2A) – handel pomiędzy firmami, a instytucjami publicznymi,
 • handel customer-to-busines (inaczej C2B) – handel pomiędzy konsumentem, a firmą,
 • handel customer-to-customer (inaczej C2C) – handel pomiędzy konsumentami indywidualnymi.

Business-to-business

Business-to-business to model transakcji handlowych na rynku elektronicznym pomiędzy firmami . Handel B2B jest to zarówno handel pomiędzy różnymi firmami, jak i w obrębie jednej firmy, pomiędzy jej oddziałami.

Źródło – opracowanie własne na podstawie: M. Kare-Silver, „E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu”, PWE, Warszawa 2001.

Przy tworzeniu systemu transakcji handlowej B2B należy pamiętać, że ma on służyć realizacji strategicznych celów firmy. Kluczem do sukcesu będzie określenie obszarów, gdzie nowe rozwiązania mogą być zastosowane do poprawy pozycji konkurencyjnej naszej firmy. Rozwój B2B to coraz większa integracja procesów biznesowych między różnymi podmiotami. Prawidłowe wykorzystanie możliwości rynku internetowego jest warunkiem zachowania pozycji konkurencyjnej firmy. Organizacje budują w tym celu serwisy internetowe, z wydzieloną, zabezpieczoną hasłem częścią. Jest ona dostępna wyłącznie dla firm współpracujących lub oddziałów macierzystych.

Business-to-customer

Rozwiązania business-to-customer to transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami, a konsumentami. Najczęściej przybierają one formę sprzedaży za pośrednictwem sklepów internetowych. W Internecie istnieją zarówno małe sklepiki, których celem jest zapewnienie dodatkowego zbytu na posiadane produkty, jak i całe galerie handlowe. Wszystkie określane są jednym mianem – sklepu internetowego. Jest on najbardziej znana formą elektronicznego handlu, korzystającego z nowego i atrakcyjnego kanału dystrybucji.

Główne zadania systemów business-to-customer to umożliwienie zakupów on-line poprzez budowanie sieci sprzedaży w Internecie, opracowanie systemu zabezpieczenia danych klienta oraz płatności. Dodatkowo firma
musi zapewnić dostawę produktu lub usługi oraz wsparcie posprzedażowe (gwarancje, serwisy, informacje dla klientów).

W systemach B2C ważne jest także budowanie długoterminowych relacji z klientem i dbanie o jego zadowolenie z dokonanych zakupów. Nie można dopuścić do braku zadowolenia klienta lub poczucia dyskomfortu spowodowanego „wirtualną sprzedażą”. Sam handel elektroniczny dodatkowo umożliwia mniejszym firmom konkurowanie z gigantami, zmniejsza bariery geograficzne,zwiększa możliwość wyboru towarów. Działania handlowe B2C nie stanowią najistotniejszej części obrotów realizowanych za pośrednictwem Internetu. Firmy prowadzą działania na rynku B2C w celu ominięcia kosztownych kanałów dystrybucji i pozyskania nowych klientów.

Business-to-administration

Business-to-administration jest obszarem e-biznesu, który obejmuje relacje między przedsiębiorstwem, a jego makrootoczeniem, w szczególności instytucjami.

Najważniejsze zadania systemu B2A przedsiębiorstwa to:

 • kreowanie wizerunku firmy (nie tylko internetowego),
 • działania w celu zwiększania wiarygodności firmy,
 • tworzenie więzi miedzy firma i jej otoczeniem,
 • nawiązanie współpracy z instytucjami zorganizowanymi.

Handel B2A odbywa się w najczęściej w formie przetargów on-line oraz targów.

Customer-to-business

Działania handlowe customer-to-business są prowadzone na specjalnie w tym celu zorganizowanych obszarach rynku internetowego, zwanych aukcjami grupowymi. Polegają na zgłaszaniu przez kupujących chęci zakupu określonej ilości produktów (np. zakupu 20 sztuk kosiarek do trawy). Firmy oferujące produkt, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie, odczytują zgłoszenie i przedstawiają swoje warunki sprzedaży. Jeśli proponowane warunki grupa klientów uzna za zadowalające, przyjmuje ofertę i transakcja jest realizowana. Forma ta pozawala przedsiębiorstwu np. na upłynnienie posiadanych nadwyżek, zaś kupujący otrzymuje szansę na zakupienie produktu za stosunkowo niska cenę.

Customer-to-customer

Ostanie z prezentowanych działań handlu elektronicznego – transakcje customet-to-customer – pełnia funkcje swego rodzaju tablicy ogłoszeń, często w połączeniu z systemem aukcyjnym. System taki z jednej strony pomaga sprzedać niepotrzebne produkty, które znajdują się w posiadaniu
osób prywatnych, a z drugiej – umożliwia dokonanie okazyjnego zakupu innym klientom. Aukcje to serwisy specjalne, gdzie można zakupić towary wystawiane na sprzedaż. Wystawiane są zarówno produkty nowe (bezpośrednio od producentów), jak i produkty używane (wystawiane przez konsumentów). Najbardziej rozpowszechniły się aukcje książek, czasopism oraz sprzętu elektronicznego. Głównymi użytkownikami (klientami i wystawcami) są konsumenci.

Technologie informacyjne

Po szybkim rozwoju Internetu w działalności firm na rynku elektronicznym coraz poważniejszą rolę zaczęły odgrywać nowe formy cyfrowych usług medialnych, takich jak: WAP8, UMTS9, telefonia komórkowa, Intranet, ekstra net, telewizja interaktywna oraz kioski elektroniczne. Dla klientów i firm obecnych na rynku elektronicznym nowe usługi tworzone za pomocą technologii informatycznych są atrakcyjną formą współpracy handlowej.

Powyższe działania handlowe wymagają nowych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i wiedzę, aby umiejętnie wykorzystywać technologie do budowania przewagi konkurencyjnej firmy.

Technologie informacyjne Źródło – opracowanie własne

Oprócz aspektu handlowego technologia pozwala na:

 • szybszą wymianę informacji,
 • wydajniejszą obsługę klientów,
 • ocenę pracowników (testy interaktywne),
 • szkolenia pracowników.

Wykorzystanie możliwości, jakie otwiera rozwój technologii, wymaga przeszkolenia pracowników i stałego monitorowania poziomu wiedzy firmy oraz porównywania jej z poziomem wiedzy wymaganej na rynku. Firmy działające na rynku elektronicznym wykorzystują Intranet i ekstranet w celach zarządzania informacją i szkolenia pracowników.

Oczywiste jest, źe jednym z najcenniejszych zasobów organizacyjnych są pracownicy oraz informacje, jakimi firma dysponuje.

Intranet jest siecią komputerową wewnątrz firmy, dostarczającą informacji w formie i na zasadach przyjętych i sprawdzonych w ogólnoświatowej sieci Internet. Z praktycznego punktu widzenia Intranet to sieć zbliżona do Internetu i wykorzystująca technologie internetowe, w której publikowane są wewnętrzne informacje przedsiębiorstwa.

Umożliwia on pracę grupową – pracownik uzyskuje dostęp do informacji i aplikacji z poziomu przeglądarki Internetu. Intranet posiada wewnętrzny system poczty elektronicznej, system plików i wydruków oraz kontrolę dostępu do zasobów sieciowych. Rozpatrując Intranet z punktu widzenia zarządzania i kierowania organizacją, należy zauważyć, że najważniejsza jest jego definicja: integrowanie ludzi, procesów, procedur i zasad, jakie pojawiają się w organizacji. Dzięki temu powstaje infrastruktura dla komunikacji, która sprawia, że organizacja zaczyna zachowywać się jak całość, w której każdy zna swoją rolę, posiada unikalna wiedzę, którą dzieli się z innymi, i w której każdy dąży do osiągnięcia wspólnych celów. W ten sposób Intranet buduje kapitał intelektualny firmy działającej na rynku elektronicznym. Każdy z pracowników będących częścią przedsiębiorstwa wpływa na jego rozwój i przyczynia się do ciągłego wzrostu jego wartości.

Ekstranet – to dwie lub więcej sieci korporacyjnych wykorzystujących technologię internetową. Połączone są one w taki sposób, aby możliwą była efektywna miedzy nimi współpraca. Ekstranet, to wewnętrzna sieć komputerowa pracująca w oparciu o rozwiązania wykorzystywane
w Internecie. Zapewnia dostęp do wewnętrznej sieci danej firmy uprzywilejowanym jednostkom z zewnątrz (wybranym partnerom lub klientom) poprzez Internet z jednoczesnym zapewnieniem wysokiego stopienia bezpieczenstwa. Firma sama wyznacza uprzywilejowane jednostki(firmy) poprzez zastosowanie mechanizmów autoryzacji (przydzielanie identyfikatora i hasła dostępu), a także określa zakres dostępności do swoich danych dla poszczególnych osób. Ekstranety buduje się najczęściej dla potrzeb biznesowych. Traktowane są wtedy jako rozszerzenie Intranetu, służąc wymianie informacji z partnerami, klientami, dostawcami, pracownikami itp.

Globalizacja

Kolejnym czynnikiem rozwoju rynku elektronicznego jest globalizacja. Według S. Talbota jest to „określona koncepcja działania firmy w globalnym otoczeniu, tzn. zorientowanym na rynki światowe, konkurencję globalną oraz technologie wspomagającą dane działania”.

Rozwój rynku elektronicznego powoduje zacieranie się granic pomiędzy państwami, a nowości technologiczne (telefonia komórkowa, Internet) pozwalają na prowadzenie interesów na całym świecie. Powyższe procesy są wynikiem postępu technicznego, społecznego oraz politycznego i doprowadziły do tego, że firmy handlowe, aby osiągnąć znaczącą pozycję, musza konkurować w swojej branży z firmami na całym świecie. Klient tym samym ma możliwość wyboru produktu z dowolnego kraju. Konieczność konkurowania na rynku globalnym i opracowanie odpowiedniej strategii handlowej wynikają z poniżej podanych przyczyn.

Globalizacja nie byłaby możliwa bez rewolucji technologicznej w szeroko pojętym komunikowaniu, zwłaszcza bez rewolucji w informatyce (gromadzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych). Zaistnienie na rynku globalnym wymaga odpowiedniego podejścia do firmy i konkurencji. Firma musi umieć wykorzystywać Internet i technologie elektroniczne
do szybkiego zaistnienia w tym świecie. Pierwszym etapem jest zdobycie wiedzy i umiejętność wykorzystywania technologii w procesie sprzedaży produktów i usług. Dopasowanie działań firmy do zmieniających się uwarunkowań rynkowych pozwala na rozszerzenie horyzontów i obsłużenie
większej ilości klientów o różnorodnych oczekiwaniach. Inna
specyfika działań na rynku elektronicznym powoduje modyfikacje dotychczasowych strategii oraz opracowywanie nowych, pozwalających firmom odnieść jak największe korzyści.

Społeczeństwo informacyjne

Pośrednio poprzez rozwój technologii dokonały się zmiany w społeczeństwie, bez którego nie istniałoby pojęcie działań na rynku elektronicznym. W efekcie tych zmian pojawiło się nowe określenie na społeczeństwo posługujące się technologiami informatycznymi i korzystające z ich możliwości – społeczeństwo informacyjne. Według ogólnej definicji przedstawionej przez W. Kleszczyńskiego, społeczeństwo informacyjne, to społeczeństwo, które „nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania
informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczenstwa”.

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne pojawiło się,
gdy technologia pozwoliła na komputeryzację wielu prac intelektualnych i biurowych, a działania handlowe przeniosły się na rynek elektroniczny. Pracować we współczesnym świecie, to znaczy korzystać z informacji – bowiem to w informacji zawiera się sens przeobrażeń
społecznych i ekonomicznych, politycznych i edukacyjnych.
Oprócz zasobów demograficznych, surowcowych i energetycznych to właśnie zasoby informacyjne obejmujące osiągnięcia nauki, kultury i sztuki stanowią naj – istotniejszy czynnik potencjału cywilizacyjnego. Bez
racjonalnie ukształtowanej sfery informacyjnej nie mogłoby efektywnie funkcjonować współczesne społeczeństwo ani państwo – jego administracja, nauka i szkolnictwo, kultura, gospodarka narodowa i siły zbrojne.

O tym, że nastąpiła rewolucja informatyczna, świadczą nie tylko dane i wskaźniki techniczne (np. dotyczące komputerów, systemów telekomunikacyjnych, w tym satelitarnych, urządzeń powielających informacje, a także różnego rodzaju specjalistycznych systemów informatycznych), ale także ekonomiczne analizy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwiniętych. Rosnąca ilość informacji oraz wzrost ich dostępności dla obywateli to obecnie wyraźny trend w procesie rozwoju społecznego.
Tworzą się „społeczeństwa bogate w informacje”, których
cechy są zasadniczo odmienne od cech „społeczeństw bogatych w zasoby materialne” i opierających swoją gospodarkę na eksploatacji tych zasobów. W obszarze rynku elektronicznego rozwinęło się kilka dziedzin wykorzystywanych przez społeczeństwo informacyjne. Są nimi:

 • Szkolenia interaktywne (e-learning)
 • Praca na odległość.

Rodzaje szkoleń tradycyjnych

Do szkoleń tradycyjnych zalicza się szkolenia prowadzone w formie trener – pracownicy. Ze względu na dużą różnorodność takich szkoleń przedstawionych zostanie tylko kilka z nich:

 • szkolenie warsztatowe,
 • szkolenie team-building,
 • konferencja szkoleniowa.
Rodzaj szkoleń Cele
Szkolenia warsztatowe Wiedza teoretyczna i praktyczna
Szkolenia team – building Budowanie zespołu
Konferencje szkoleniowe Zwiększenie integralności pracownik – firma oraz pracownik – pracownik

Rodzaje szkoleń i ich cele. Źródło – opracowanie własne

Szkolenia warsztatowe

Szkolenia warsztatowe mają na celu podnoszenie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych uczestników. Mogą to być zarówno warsztaty specjalistyczne (nauczanie programowania, języka obcego), jak i szkolenia ogólno biznesowe. Do najbardziej typowych szkoleń należą miedzy
innymi:

Szkolenia dotyczące umiejętności menedżerskich.

Szkolenia zorganizowane głównie w formie warsztatów. Doskonalą praktyczne umiejętności współpracy i przywództwa, m.in. kształtowanie relacji, motywowanie, inspirowanie, delegowanie obowiązków.

 • Zarządzanie i współpraca w zespole.
 • Efektywne przywództwo.
 • Coaching.
 • Wpływ społeczny w środowisku zawodowym jako narzędzie pracy menedżera.
 • Sposoby zatrzymywania najlepszych pracowników.
 • Efektywne metody motywowania pracowników.
 • Zarządzanie konfliktami.

Szkolenia dotyczące umiejętności „miękkich”.

Warsztaty adresowane do osób na różnych stanowiskach, na których istotne są określone kompetencje i umiejętności, np. skuteczna komunikacja i innowacyjne rozwiązywanie problemów. Pomagają także pokonywać ograniczenia osobiste utrudniające działanie w środowisku pracy, np. stres lub niska asertywność.

 • Umiejętność efektywnego komunikowania się.
 • Umiejętność skutecznego działania w warunkach stresu.
 • Efektywne zarządzanie czasem.
 • Trening asertywności.
 • Twórcze rozwiązywanie problemów.

Szkolenia dotyczące kształtowania relacji z klientem.

Szkolenia i treningi skoncentrowane na zagadnieniach związanych z budowaniem partnerskich i długotrwałych relacji z klientem. Kształtują umiejętność przygotowania i prezentacji oferty handlowej adekwatnej do potrzeb klientów, a także rozwijają umiejętność zastosowania w praktyce technik negocjacji i narzędzi marketingowych.

 • Negocjacje prowadzące do porozumienia.
 • Sprzedaż na rynku business-to-business.
 • Customer Care.
 • Coaching sprzedaży.
 • Telefon jako narzędzie pracy sprzedawcy.
 • Efektywny marketing.

Poniżej został przedstawiony program treningu oferowanego przez firmę ABC Trade Marketing.

Merchandising i zarządzanie kategoriami w sklepie detalicznym.

Celem warsztatu jest dostarczenie wiedzy o metodach zwiększających sprzedaż i zysk detalistów. Podobne metody (zaawansowany merchandising) są stosowane przez sieci hipermarketów i mogą być również wykorzystane w mniejszych sklepach detalicznych. Można tam dowiedzieć się:

– Z czego wynika rozmieszczenie grup produktów w hipermarketach i jak wobec tego powinno wyglądać rozmieszczenie grup produktów w sklepie detalicznym?

– Jak wykorzystywać merchandising we współpracy z producentem (dlaczego producenci są gotowi płacić za ekspozycje w hipermarketach)?

– Jak oddziaływać na zachowania klientów w sklepie?

– Co zrobić, żeby klienci chętnie robili zakupy w moim sklepie?

Zagadnienia ujęte w programie szkolenia, to:

– sposoby oddziaływania na kupującego poprzez ekspozycje
towarów,
– sposoby zwiększania sprzedaży poprzez dostosowanie
ekspozycji towarów do potrzeb klienta,
– jak w praktyce wykorzystać zasady rządzące zachowaniem
klientów w sklepie,
– czym jest zarządzanie kategoria dla detalisty,
– jak w praktyce detalista może korzystnie dla siebie stosować zarządzanie kategorią,
– projektowanie ekspozycji przy użyciu komputera
– ćwiczenia praktyczne,
– jak wykorzystywać działania merchandisingowe
dostawców unikając chaosu na półce.

Efektem szkolenia jest:

umiejętność świadomego projektowania ekspozycji
oparta na zasadach merchandisingu detalicznego,
– lepsze wyniki handlowe,
– obrona przed konkurencja ze strony hipermarketów.

Oferta szkoleniowa Merchandising i zarządzanie kategoriami w sklepie detalicznym. Źródło – ABC Trade Marketing, http://www.abctrademarketing.

Szkolenia team-building.

Szkolenia typu team-building mają na celu integrację całego zespołu i nabycie umiejętności pracy zespołowej. Najczęstszą formą jest szkolenie oparte na rozwiązywaniu problemów, gdzie każdy z uczestników stara się jak najlepiej przysłużyć rozwiązaniu.

Konferencja szkoleniowa.

Konferencja szkoleniowa to dynamiczne szkolenie połączone z warsztatami, w którym uczestniczy duża grupa pracowników (od 30 do 300). Konferencja szkoleniowa bierze z team-buildingu część metodologii pozwalającej na uruchomienie zdrowego współzawodnictwa i wzbudzenie poczucia
„gry do jednej bramki”. Celem konferencji szkoleniowej jest
zintegrowanie wszystkich pracowników i nabycie przez nich umiejętności „wspólnego myślenia” oraz wzajemnego dzielenia się informacjami. Pracownicy nie tyle zdobywają wiedzę teoretyczną, co praktyczną. Zadaniem konferencji jest szkolenie pracowników w działaniach zespołowych
i myśleniu strategicznym. Pracownik jest poprzez dane szkolenie dowartościowywany (jego zdanie się liczy), zauważą, że może wpływać na działalność firmy i być partnerem dla każdego jej członka (poprzez brak podziału według stanowisk podczas szkolenia).

Główne cele konferencji szkoleniowych to:

 • wzmocnienie współpracy pomiędzy osobami w firmie,
 • zapoznanie pracowników z misją i wizją firmy,
 • zapoznanie pracowników ze zmianami w firmie,
 • przełamanie barier związanych z nowymi rzeczami
  (np. z reorganizacja),
 • tworzenie obrazu firmy jako odpowiedniej do rozwoju najlepszych jednostek,
 • wspólne rozwiązywanie problemu (angażowanie wszystkich
  członków firmy),
 • świętowanie ważnych wydarzeń (podwyższanie poczucia wartości pracowników, np. poprzez coroczne wybieranie pracownika roku).

Konferencja szkoleniowa jest najlepszym narzędziem do budowania więzi partnerskich w firmach międzynarodowych, gdzie jest powodem do spotkania się ludzi, którzy na co dzień współpracują ze sobą poprzez telefon lub Internet.

Rodzaje szkoleń interaktywnych.

Rozwój technologii wiąże się także ze sposobem przeprowadzania szkoleń pracowników. Szkolenie interaktywne określane jest mianem e-learningu. Zastosowanie e-learningu w organizacji powinno być poparte celami i potrzebami organizacji. Platforma e-learningowa jest narzędziem wspierającym zarządzanie szkoleniami w firmie lub narzędziem całkowicie wypierającym szkolenie tradycyjne.

Działania handlowe w Internecie znalazły zastosowanie także w nauczaniu na odległość. Dzisiejsze rozwiązania dają ogromne możliwości tworzenia interaktywnych struktur szkoleniowych, dostosowanych do wymogów wewnętrznych programów szkoleniowych w dużych instytucjach, szczególnie w wielotysięcznych przedsiębiorstwach posiadających kilka oddziałów.

Dzięki technikom multimedialnym i internetowym znajduje wiele ciekawych zastosowań, głównie w dziedzinie
szkolenia pracowników. Internet dał szkolnictwu możliwości interakcji i komunikacji – wielokierunkowej łączności między uczestnikami i prowadzącymi szkolenia. Mają oni dostęp do zasobów informacyjnych i programowych zgromadzonych w różnych węzłach sieci na świecie oraz dysponują pełnymi możliwościami prowadzenia dialogu. Istnieje także możliwość bieżącej weryfikacji treści szkoleniowych w praktyce zawodowej. Internet daje
możliwość przekazywania informacji i różnorodnych danych z jednego miejsca w drugie lub z wielu miejsc jednocześnie. Można je przesyłać na kilka możliwych sposobów, jako:

 • zwykły tekst, zawierający litery, cyfry, znaki specjalne,
 • zwykła grafikę,
 • obraz fotograficzny,
 • dźwięk zawierający głos, muzykę, efekty specjalne itp.,
 • wideo zawierające ruchome obrazy.

Duże możliwości nauczania stwarzają również systemy wideo konferencyjne. Stanowią one zaawansowany poziom technologii kształcenia. Główną motywacją zastosowania technologii wideokonferencyjnych jest idea połączenia kilku mediów w celu przekazu informacji w takiej formie, aby zmaksymalizować ilość wiedzy możliwej do przyswojenia
przez człowieka. Nauczanie wiąże się z procesem uczenia i zapamiętywania. Uczenie się definiowane jest jako tworzenie w układzie nerwowym wewnętrznych reprezentacji, odwzorowań doznań zewnętrznych (nabywanie nowej informacji), natomiast pamięć oznacza przechowywanie tych wewnętrznych odwzorowań w czasie z możliwością ich wielokrotnego wykorzystania.

Zdobywanie wiedzy przez człowieka odbywa się na podstawie informacji odbieranej z różnych narządów zmysłu. Taki proces nazywa się percepcją, czyli postrzeganiem. Przeprowadzone badania dowodzą, że zdolność zapamiętywania i rodzaj zmysłowej percepcji są u każdego uczącego się bezpośrednio ze sobą związane.

Według tych badań w pamięci uczącego się pozostaje około 20% informacji, gdy docierają one do niego tylko w formie dźwiękowej; około 30% informacji, gdy docierają one w formie obrazu. Gdy informacje docierają w formie dźwięku i obrazu jednocześnie, zapamiętywane są w około 50%, a jeżeli dodatkowo osoba ta wykonuje w trakcie nauki pewne czynności z nią związane (tzw. aktywny udział uczącego), wartość ta zwiększa się aż do 80%. Wynika stąd, że połączenie audio-wideo i transmisji danych z zapewnieniem całkowitej interaktywności w systemach wideokonferencyjnych
jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym dalszy rozwój
nauczania na odległość. Ponadto badania wykazały, że możliwość interaktywnego udziału w wykładzie prowadzonym przez odległego wykładowcę ma pozytywny wpływ na proces kształcenia oraz na zwiększenie zrozumienia i zapamiętywania.

Nie stwierdzono żadnych różnic pomiędzy wiedzą osób uczestniczących bezpośrednio w szkoleniach i osób dokształcających się poprzez sieć. Do najważniejszych zalet multimediów zaliczyć można to, że:

 • najbardziej odpowiadają złożonym procesom poznawczym człowieka, jego sposobom komunikowania się oraz metodom działania,
 • poprzez odwoływanie się do naturalnej umiejętności człowieka do postrzegania otoczenia za pomocą kilku zmysłów jednocześnie wzmacniają się wzajemnie, współbieżnie przekazując tą samą informację,
 • sprzyjają poszerzaniu wiedzy, kreowaniu wyobraźni
  i pomysłowości uczącego się,
 • pełnią funkcję emocjonalno-motywacyjną oraz poznawczo –
  kształcącą,
 • wywołują wzruszenia, przeżycia emocjonalno-ekspresyjne,
 • zdecydowanie poszerzają pole poznawcze uczących się poprzez udostępnienie im niemalże całej rozległej rzeczywistości;
 • rozbudzają zaangażowanie, zaciekawienie i zainteresowanie materiałem nauczania,
 • rozwijają procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze uczących się,
 • mogą pokazać uczącym się takie fragmenty rzeczywistości, które nie są zwykle możliwe do zaobserwowania, gdyż w swej naturalnej postaci są zbyt małe, zbyt duże itp.

Idea interaktywności multimediów wnosi wiele pozytywnych cech do rozwoju procesów poznawczych uczącego się. Odbywa się to przez takie działania, jak: przeglądanie, poszukiwanie, łączenie i naświetlanie. Przeglądanie
i poszukiwanie traktowane są jako procesy dostarczania informacji, które mogą posłużyć jako materiał do budowy wiedzy. Łączenie jest czynnością porównywalną do rozumowania, polegającą na tworzeniu powiązań pomiędzy węzłami informacji w sieć semantyczną wiedzy. Natomiast naświetlanie oznacza proces tworzenia różnych perspektyw
widzenia jakiegoś fragmentu rzeczywistości. Cecha ta umożliwia wybór indywidualnej drogi zdobywania wiedzy, w zależności od predyspozycji, możliwości i potrzeb uczącego się.

Tradycyjne metody nauczania w dalszym ciągu bardziej ukierunkowane są na fakty, na wiedzę encyklopedyczną, niż na uaktywnianie procesu abstrakcyjnego myślenia. Metody te preferują pamięć trwała uczącego się, nie wspomagają natomiast pamięci krótkotrwałej. Nie pobudzają wyobraźni.

W dotychczas stosowanych metodach przekazywanie informacji odbywa się zazwyczaj w formie tekstu mówionego, pisanego lub wydrukowanego, nie zawierającego rysunków, tablic, filmów, komentarzy, czy dźwięku. Wymuszają one zazwyczaj konieczność uczenia się nazw, definicji, wzorów, nie oferując żadnych sposobów przypominania, nawiązywania, kojarzenia (w postaci obrazu, głosu, słów kluczowych
itp.). Rozdzielają poszczególne fazy analizowanego procesu,
podczas gdy uczący się ma skłonność do ich integracji.

Wszystkie te mankamenty eliminują metody wykorzystujące technologię i techniki multimedialne. Podstawowe zalety wynikające z zastosowania multimediów w szeroko rozumianym kształceniu to m.in.:

 • obrazowe uczenie i szczegółowe wprowadzanie w wybrane zagadnienie,
 • bogato ilustrowane symulacje zjawisk i procesów,
 • wzbogacenie form nauczania,
 • możliwość uczenia się na odległość,
 • możliwość wielokrotnego powtarzania aplikacji, testu, sprawdzianu, dopasowanie tempa nauczania do indywidualnych potrzeb uczącego się,
 • redukcja czasu nauki w większości przypadków.

Korzyści multimedialnego procesu dydaktycznego (w porównaniu z tradycyjnym) obrazują dane uwidocznione poniżej wyniki oparte są na podstawie badań takich firm jak: IBM, Xerox, United Technologies, Federal Express).

Rysunek 3.5. Korzyści multimedialnej nauki. Źródło – opracowanie własne na podstawie: J. Taylor, „Fifth generation distance education”, http://www.usq.edu.au/electpub/e-jist/docs/html/taylor.html

Wczesne systemy kształcenia na odległość miały charakter asynchroniczny. Asynchroniczność pociągała za sobą brak kontaktu szkolonego zarówno z innymi uczestnikami szkolenia, jak i z prowadzącym szkolenie, który mógłby na bieżąco służyć radą i poprawiać ewentualne błędy kursanta. W procesie naturalnej ewolucji systemy asynchroniczne dążyły w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie systemów synchronicznych, wzbogacając się z czasem o takie elementy, jak pogawędka (w trybie tekstowym i głosowym), tablica, współdzielenie aplikacji i przeglądarka grupowa. Rozwiązania synchroniczne, zwane także rozwiązaniami czasu rzeczywistego, pozwalają uczestnikom szkolenia (kursu) oraz prowadzącemu komunikować się swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu. Produkty wykorzystują przeglądarki internetowe i zawierają zwykle wbudowany mechanizm komunikacji głosowej, wspólny dostęp do aplikacji oraz mechanizm synchronizujący przeglądarki uczestników kursu. Przeglądarka pełni także rolę tablicy.

Techniki prowadzenia zajęć umożliwiają wywoływanie przez prowadzącego dowolnego uczestnika i przekazanie mu głosu oraz obrazu, pozwalają także na samodzielne zgłoszenie się uczestnika w celu zakomunikowania istotnych uwag, spostrzeżeń itp. Współczesne mechanizmy wideokonferencyjne umożliwiają prowadzącemu zadawanie pytań całej grupie oraz sprawdzenie udzielonych odpowiedzi. Do najistotniejszych
narzędzi z tej grupy zaliczyć można: Lotus LearningSpace, Blackboard Courseinfo, LearnLinc oraz Classpoint.

Główną korzyścią Internetu jest szkolenie pracowników dużych firm. Przy zaawansowanych technologiach daje to możliwość efektywnego wspierania procesu pozyskiwania
wiedzy i minimalizowania kosztów szkoleń. Korzyści dotyczą zarówno pracowników firmy, jak i jej samej.

Korzyści dla pracowników:

 • zdobywanie wiedzy bez konieczności wychodzenia z firmy (domu),
 • równoczesne zajmowanie się praca zawodowa,
 • niezależność od terminu zajęć,
 • możliwość dopasowania trybu nauki do własnych potrzeb
  i możliwości,
 • ułatwienie kształtowania własnego systemu motywacji,
 • dostęp do atrakcyjnych w formie materiałów dydaktycznych,
 • zwiększenie możliwości samokształcenia.

Korzyści dla firmy (pracodawców):

 • zwiększenie konkurencyjności firmy,
 • zmniejszenie kosztów i czasu dojazdów oraz kosztów
  administracyjnych,
 • oszczędność czasu na sprawy administracyjno-organizacyjne,
 • maksymalne wykorzystanie zasobów naukowych oraz kadry
  wykładowców,
 • dostęp do najlepszych wykładowców,
 • współdzielenie i wymiana materiałów szkoleniowych,
 • większą liczbą osób dokształcających się,
 • nie jest wymagane duże zaplecze socjalne,
 • możliwość rejestracji szkoleń, np. na wideo.

Ze względu na aktualnie stosowane środki komunikowania się możemy wyróżnić kilka metod stosowanych w edukacji na odległość:

Nauczanie korespondencyjne.

Opiera się na przesyłaniu tradycyjna poczta wcześniej przygotowanych materiałów edukacyjnych w postaci podręczników, zeszytów ćwiczeń, kaset audio i wideo. Student wykorzystuje te materiały w czasie trwania nauki, a kontakt z nauczycielem jest korespondencyjny.

Nauczanie wspomagane komputerem z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Sprawia, że informacja tekstowa, graficzną i dźwiękową przekazywana jest w bardzo przyjazny sposób, zachęcający
do podjęcia samodzielnego procesu kształcenia.

Nauczanie za pomocą radia i telewizji.

Daje znakomitą możliwość tworzenia i emisji programów
edukacyjnych. Dzięki dzisiejszej technologii cyfrowej ten sposób nauczania stał się interaktywny.

Nauczanie poprzez Internet.

Daje duże możliwości kształcenia na odległość zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym. Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów informacyjnych i programów, które zostały zgromadzone na serwerach w różnych punktach świata. Narzędzia Internetu umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy nauczycielem i uczniem za pomocą np. poczty elektronicznej lub wideokonferencji.

Przykładowe szkolenie (e-learning) Źródło – www.hrk.pl

Dany rodzaj edukacji pozwala nauczycielom na dostęp do nowych słuchaczy znajdujących się w pracy lub w domu. Dla studentów, którzy mają problemy z dotarciem na stacjonarną uczelnię (brak czasu, znaczna odległość lub inne okoliczności) kształcenie on-line może stwarzać warunki
do zdobycia nowego zawodu lub uzupełnienia wiadomości z dziedziny wiedzy, która szybko ewoluuje.

Rozróżniamy następujące rodzaje kształcenia on-line:

 • oparte tylko o kursy internetowe i umieszczone w środowisku. WWW, tzw. web-kursy (ang. Web- course); zawartość kursów, wykłady, ćwiczenia, komunikowanie się oraz transfer materiałów odbywa się wyłącznie w środowisku WWW, studenci mogą (ale nie musza) przybyć do kampusu, aby uczestniczyć w testach,
 • wzmocnione Internetem (Web-enhanced); podobne do tradycyjnych kursów z elementami web-courses, mają zredukowaną liczbę spotkań klasowych,
 • uzupełnione o Internet (Web-supplemented); tradycyjna edukacja wzbogacona elementami internetowymi, takimi jak np. strony WWW lub poczta elektroniczna.

Główną korzyścią Internetu jest szkolenie pracowników dużych firm. Przy zaawansowanych technologiach daje to możliwość efektywnego wspierania procesu pozyskiwania wiedzy i minimalizowania kosztów szkoleń. Korzyści są zarówno po stronie pracowników firmy, jak i samej firmy.
Jednakże kształcenie na odległość ma nie tylko zalety, ale
także i wady. Przeszkadza przede wszystkim niewystarczającą znajomość języków obcych przez pracowników, wysoki koszt usług telekomunikacyjnych, brak samodyscypliny oraz samokontroli.

E-mentoring.

E-mentoring, to działania wspierające ciągły rozwój umiejętności pracowników, zwykle w ramach zdefiniowanej już ścieżki kariery. Internet oferuje użytkownikom natychmiastową komunikację, czyniąc e-mentoring
doskonałą alternatywą w stosunku do tradycyjnych metod.

Nauczanie poprzez Internet (e-mentoring), to między innymi możliwości kształcenia pracowników wewnątrz firmy.
Pracownicy korzystający z internetowych stron firmy rekrutującej lub działu HR powinni oczekiwać e-mentoringu w celu nabycia i rozwinięcia nowych umiejętności. Powinien on również dostarczać bardziej praktycznych informacji, np. jakie kroki powinno się przedsięwziąć przy staraniu się o pracę za granicą. Powinien też udzielać prawnych
porad związanych z zawiłością tekstu umowy o prace. Programy e-mentoringowe firmy wzbudzają poczucie lojalności wśród pracowników.

Rysunek 3.7. Szkolenie pracowników przez Internet Źródło – opracowanie własne

W Internecie istnieje wiele firm oferujących programy e-mentoringowe dla firm i ich pracowników. Jednym z nich jest www.bookacourse.com. Za pomocą serwisu można sprawdzić kompetencje kandydatów, przeszkolić pracownika i otrzymać wyniki jego egzaminu.

Rysunek 3.8. Szkolenie e-mentoringowe Źródło – www.bookcourse.com

Ostatnie zapytania:

 • nie byc czescia firmy
 • budowanie więzi pracownika
 • wybór pracowników najlepszych ze względu na posiadane przez nich predyspozycje do zawodu nazywamy
 • cele pracownika a cele firmy
 • Jak ocenic swoja prace w furmie wyznaczyc cele
 • jak pracownicy mają byc ubrani w firmie
 • funkcje pracownikow na sklepeie
 • motywacja pracownicy rysunek efekt
 • na czym powinna oparta byc nowoczesna firma handlowa
 • pracownicy w firmie