Jak firma powinna przygotować się do badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdani finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Opinia powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:

 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,
 • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu, które to zostały określone w art.66 ust.2 ustawy o rachunkowości. Zasady bezstronności i niezależności stosuje się odpowiednio do:

 • podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, które zostały określone w art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • członków zarządu i organów rad nadzorczych tych podmiotów,
 • osób uczestniczących w badaniu tych sprawozdań.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W przypadku spółki kapitałowej, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, organem zatwierdzającym jest walne zgromadzenie udziałowców lub akcjonariuszy. Wyboru biegłego rewidenta może dokonać rada nadzorcza, komisja rewizyjna, ale tylko wówczas jeżeli w umowie lub statucie spółki takie funkcje zostały im powierzone. W przypadku spółki osobowej (z wyjątkiem komandytowo-akcyjnej) oraz spółki cywilnej organem zatwierdzającym są jej wspólnicy.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego

Termin zawarcia umowy Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym umowę o badanie w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Aby spełnić te wymagania umowa powinna być zawarta przed terminem przeprowadzenia tych inwentaryzacji, czyli praktycznie najpóźniej w IV kwartale roku badanego Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka. Dostęp do informacji Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości kierownik badanej jednostki zapewnia udostępnienie biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów oraz udziela wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym jednostki. Biegły rewident jest uprawniony również do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów, banków, doradców prawnych badanej jednostki, ale z upoważnienia kierownika badanej jednostki. Treść umowy W umowach o badanie obie strony powinny ustalić wzajemne prawa i obowiązki. Norma nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta wymienia jako przykłady:

 • zakres odpowiedzialności kierownika jednostki oraz biegłego rewidenta,
 • przekazanie przez jednostkę informacji o terminach spisów z natury składników jej majątku,
 • zapewnienie biegłemu rewidentowi dostępu do wszystkich danych, dokumentacji i innych informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania,
 • określenie zasad współpracy pracowników jednostki z biegłym rewidentem,
 • ustalenie sposobu rozłożenia badania w czasie.

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Zakres polityki rachunkowości Każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisująca w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości (art.10 ustawy o rachunkowości). Kierownik jednostki ustala ją i aktualizuje w formie pisemnej. Polityka rachunkowości w szczególności dotyczy:

 • określenia roku obrotowego,
 • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalani wyniku finansowego,
 • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w tym opisu systemu informatycznego,
 • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Stosowanie MSR W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. Aktualnie KSR wydał dwa standardy krajowe: KSR nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych oraz KSR nr 2 Podatek dochodowy. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki , mogą stosować postanowienia MSR. Przepis ten nie dotyczy jednostek, które na podstawie przepisów art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości, są zobowiązane stosować MSR do sporządzania sprawozdań finansowych.

Roczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

Cel inwentaryzacji Celem inwentaryzacji jest urealnienie wartości składników aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych do ich stanu rzeczywistego. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji zostaną ujawnione różnice między stanem ewidencyjnym a faktycznym składników aktywów i pasywów, to wówczas należy je wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Dokumentowanie inwentaryzacji Przepisami art.26 i 27 ustawy o rachunkowości uregulowano zakres, metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji. Zaś sposób dokumentowania, rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych jednostka powinna ustalić w dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości lub odrębnej instrukcji inwentaryzacyjnej. W tym celu jednostka powinna wykorzystać rozwiązania przyjęte w teorii i praktyce rachunkowości. Przykład Dokumentacja przeprowadzenia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów drogą spisu z natury powinna obejmować:

 • arkusze spisów z natury i arkusze ich wyceny,
 • zestawienie porównania danych ze spisu z natury z odpowiednimi danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej),
 • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
 • arkusze kompensat niedoborów z nadwyżkami,
 • udokumentowanie przeprowadzenia weryfikacji różnic,
 • wyjaśnienia osób materialnie odpowiedzialnych dotyczące przyczyn powstania różnic,
 • protokół komisji inwentaryzacyjnej dotyczący sposobu rozliczenia różnic.

Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

W rozdziale 2 ustawy o rachunkowości ustalono wiele zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i kryteriów ich oceny. Część zasad dotyczy ksiąg rachunkowych prowadzonych dowolną techniką, zaś część odnosi się wyłącznie do ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputerów Zakres ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe (art.13 ust. 1 ustawy o rachunkowości obejmują:

 • dziennik,
 • księgę główną (syntetyka),
 • księgi pomocnicze (analityka),
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (syntetyki),
 • zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych (analityki).

Wymogi formalne Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera powinny być:

 • trwale oznaczone nazwą jednostki, której dotyczą, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania,
 • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
 • przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Należy również zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Podstawą ujawnienia danych i informacji w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego powinny być księgi rachunkowe prowadzone:

 • rzetelnie, czyli odzwierciedlające stan rzeczywisty,
 • bezbłędnie, czyli w których w szczególności ujęto kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe,
 • sprawdzalne, czyli umożliwiające stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych,
 • bieżąco.

Ostatnie zapytania:

 • badanie bilansu
 • jak przygotować się do badania sprawozdań finansowych
 • badanie sprawozdania finansowego
 • badanie sprawozdań finansowych na czym polega
 • na czym polega badanie sprawozdania finansowego
 • na czym polega badanie inwentaryzacji
 • techniki badania inwentaryzacji stosowane ww msr
 • Jak reagować na badania przez telefon?
 • jak wyglądają badania pośrednictwa finansowego
 • jakie wydruki do badania bilansu dla biegłego
Przeczytaj poprzedni wpis:
Polski dostawca może natychmiast usuwać awarie

Hosting to usługa świadczona przez dostawców Internetu polegająca na odpłatnym udostępnianiu serwerów wirtualnych dla serwisów www oraz utrzymywaniu skrzynek pocztowych. Hosting jest podstawową i najprostszą wersją serwera www. Jest on...

Zamknij