Podatek liniowy

Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej), uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników spółki, wykonywał dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w tym roku, w którym postanowił stosować stawkę 19%. Zakaz świadczenia pracy na rzecz byłego pracodawcy obejmuje, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w spółce osobowej, wszystkich wspólników.

Konsekwencje podatku liniowego

Ponadto wielu podatników zapomina, że decydując się na taką formę opodatkowania, zmuszeni są do rezygnacji z szeregu uprawnień przysługującym im wówczas, gdy rozliczają się według skali progresywnej. Należą do nich:

  • wspólne opodatkowanie z małżonkiem lub – przez osoby samotnie wychowujące dziecko – z dzieckiem;

Obowiązująca w roku 2005 r. progresywna skala podatkowa wprowadza następującą wysokość podatku dochodowego:

  • dochód do kwoty 37.024 zł: podatek = 19% podstawy obliczenia minus kwota 530,08 zł;
  • dochód od 37.024 zł do 74.048 zł: podatek = 6504,48 zł + 30% nadwyżki ponad kwotę 37.024 zł;
  • dochód od 74.048 zł: podatek = 17.611,68 zł + 40% nadwyżki ponad kwotę 74.048 zł.

Wspólne odliczanie z małżonkiem uzyskującym dochody mieszczące się w niższym progu podatkowym pozwala zmniejszyć obciążenie podatkowe. Rezygnacja z tej możliwości opłaci się pod warunkiem uzyskania dochodów przekraczających około 84.000 zł.

Także wówczas, gdy podatnik nie korzysta ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, wybór stawki liniowej nie zawsze jest opłacalny:

dochód podatnika podatek = 19% podatek wg. skali progresywnej różnica (zysk z wybrania metody liniowej)
41,850,00

75,000,00

120,000,00

7951,50

14,250,00

22,800,00

7952,28

17,897,28

31,397,28

0,78

3647,28

8597,28

Jak widać, wybór stawki liniowej nie opłaci się tym podatnikom, których dochód nie przekracza kwoty 41.850 zł – do tej kwoty opodatkowanie według stawki liniowej i według skali progresywnej oznacza takie samo obciążenie podatkiem.

Odliczenia od dochodu:

  • darowizn na cele społecznie użyteczne i kultu religijnego (w roku 2005 odliczeniu podlegają darowizny do wysokości 6% dochodu),
  • ulgi rehabilitacyjnej

Obowiązujących niektórych podatników ulg

  • uczniowskiej, inwestycyjnej, z tytułu budowy budynku z mieszkaniami na wynajem

Ponadto w przypadku wybrania opodatkowania stawką liniową nie można skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, ze zwolnienia z podatku dochodów z prowadzenia szkół, w części wydatkowanej na cele szkoły, oraz z kwoty wolnej od podatku.

Przy obliczaniu podstawy opodatkowania stawką liniową, podobnie jak w przypadku zasad dotychczasowych, uzyskany dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie społeczne, o ile składki te nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lub odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach dotychczasowych, wg skali progresywnej, lub odliczone od przychodów na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę konieczność rezygnacji z ulg i zwolnień od podatku, wybór metody opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, każdorazowo należy poprzedzić analizą sytuacji konkretnego podatnika, a w szczególności analizą wysokości dochodów uzyskiwanych zarówno przez niego, jak i przez współmałżonka oraz planów skorzystania z przysługujących mu ulg.

Więcej w dochód, płatności, podatek dochodowy, podatek liniowy, Podatki
Prawnicy: zmiany w podatkach niezgodne z konstytucją

Jak podaje Puls Biznesu Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć uprawnienia kontroli skarbowej. Planowane zmiany resort chce wprowadzić mimo zastrzeżeń rządowych prawników Rządowego Centrum Legislacji, którzy podkreślają, że 21 najważniejszych propozycji jest...

Zamknij