SĄD PRACY NIE MOŻE ORZEKAĆ PONAD ŻĄDANIE PRACOWNIKA

Kodeks pracy przewiduje dla pracowników wiele rodzajów roszczeń w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów proceduralnych nieprawidłowe ich sformułowanie może prowadzić do oddalenia żądania.

Co ciekawe, przepisy proceduralne przewidują pewne odstępstwa od zasady równości stron na korzyść pracownika. Przede wszystkim przewodniczący rozprawy ma obowiązek pouczać pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych faktów.

Ponadto, jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne. Gdy jednak sformułowane roszczenie nie jest prawidłowe (np. pracownik powinien żądać zasądzenia odszkodowania, a nie wynagrodzenia), sąd powinien pouczyć pracownika o konieczności zmiany żądania.

Źródło: Gazeta Prawna

Więcej w kodeks pracy, orzecznictwo
Kiedy pracownik jest dyskryminowany

Poszanowanie równości w zatrudnieniu jest jednym z podstawowych praw pracowników, niestety nie zawsze przestrzeganym. Polski Kodeks Pracy za złamanie zasady równego traktowania pracowników uznaje dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, molestowanie i...

Zamknij