Omyłka rachunkowa w ofercie – poprawiać czy nie?

Zamawiający, zgodnie z artykułem 88 ustawy o zamówieniach publicznych, ma możliwość skorygowania tylko niektórych błędów w ofercie. Nie dotyczy to m.in. poprawiania zapisu o ilości oferowanych towarów, jakie wskazał wykonawca. Przyjrzyjmy się bliżej temu problemowi.

Pewna gmina prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w określonej miejscowości. Jako jedyne kryterium oceny ofert zamawiający ustalił cenę. W procedurze otrzymał 9 ofert. Wybrał tę z najniższą ceną. Następna w kolejności była oferta wykonawcy, który złożył odwołanie w opisywanej sprawie. Zamawiający w wybranej ofercie poprawił omyłkę rachunkową, o czym poinformował m.in. odwołującego się wykonawcę. Błąd skorygował na podstawie art. 87 ust. 2 oraz 88 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Uznał, że wykonawca prawidłowo podał cenę końcową bez względu na sposób jej obliczenia, gdyż miała ona charakter ryczałtowy. Wykonawca, który popełnił rzekomą omyłkę, wyraził zgodę na jej poprawienie w ustawowym 7-dniowym terminie.

Inny wykonawca złożył protest, w którym zarzucił zamawiającemu, że po pierwsze naruszył zasadę równego traktowania wykonawców (czyniąc oferty nieporównywalnymi), a po drugie niewłaściwie poprawił omyłkę rachunkową, a to z racji tego, że błędu, który popełnił wykonawca, nie ma w art. 88 ustawy Pzp.

Protestujący zaznaczył, że warunkiem poprawienia omyłki rachunkowej jest stwierdzenie, że ona rzeczywiście istniała i dotyczyła rachunków w liczbach. Tymczasem omyłka, którą poprawił zamawiający, nie obejmowała działań matematycznych. Zamawiający poprawił opis elementów przedmiotu zamówienia dotyczący ilości robót i zakresu prac, które miał wykonać wybrany wykonawca. Zdaniem protestującego naprawienie tych błędów nie mogło odbyć się poprzez poprawienie omyłki rachunkowej. Poprawiony błąd nie stanowił bowiem omyłki w obliczeniu ceny, lecz nieprawidłowość w określeniu przedmiotu zamówienia, choć miał wpływ na cenę.

Protestujący wniósł o unieważnienie poprawienia omyłki. Zamawiający nie rozstrzygnął protestu, przez co wykonawca złożył odwołanie do KIO. Żądał w nim:

  • unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i ponownej oceny ofert,
  • odrzucenia oferty wybranego wykonawcy,
  • dokonania wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej.

KIO orzekła, że zamawiający ma prawo i obowiązek poprawić omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób wskazany w art. 88 ustawy Pzp. Zasady poprawiania ryczałtowej ceny oferty art. 88 wskazuje w ust. 2 pkt 3. Stanowi on m.in., że zamawiający powinien uznać, iż wykonawca prawidłowo podał cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. KIO stwierdziła, że ustawa Pzp nie zawiera definicji omyłki rachunkowej, jednak jak wskazuje samo określenie – powinna ona dotyczyć sposobu obliczenia ceny.

W omawianym przypadku treść wybranej oferty nie odpowiadała treści siwz. Zamawiający nie może natomiast poprawiać treści oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Miał obowiązek ją odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W związku z tym KIO nakazała unieważnić czynność poprawienia omyłki oraz wyboru oferty. Zobowiązała zamawiającego do ponownej oceny ofert i odrzucenia oferty wybranej poprzednio jako najkorzystniejsza.

Podstawa prawna: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 25 marca 2008 r. o sygn. akt KIO/UZP 214/08.

Źródło: Zamówienia publiczne od A do Z, www.zamowieniapubliczneodadoz.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl