Za prywatne wyjścia w czasie pracy grożą potrącenia!

Wielu pracowników opuszcza w ciągu dnia miejsce pracy, nie tylko w celach służbowych, ale także aby załatwić swoje prywatne sprawy. W jaki sposób rozliczać takie wyjścia? Czy pracownik zobowiązany jest do ich odpracowania? Kiedy pracodawca może naliczyć potrącenie wynagrodzenia?

Przyjrzyjmy się następującemu przykładowi:
Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi w pewnej firmie 3 miesiące. Po zakończeniu każdego kwartału Wydział Kadr przygotowuje listę osób, którym należy potrącić z wynagrodzenia kwoty z tytułu niedopracowania wyjść w celach prywatnych w czasie godzin pracy. Wyjścia takie są odnotowane w zeszycie wyjść prywatnych. W regulaminie pracy jest zapis, że taki czas trzeba odpracować.

Jak należy naliczyć potrącenie z wynagrodzenia, a przede wszystkim jaką przyjąć podstawę godzinową czasu pracy w miesiącu? Czy średnią z 3 miesięcy, czy też liczbę godzin w danym miesiącu lub danych miesiącach (też średnia np. z 2 miesięcy), w których nie wypracowano czasu pracy, czy też liczbę godzin pracy w danym miesiącu, w którym naliczane jest potracenie?

Przepisy nie przewidują sposobu określania wysokości potrąceń z tytułu nieobecności. Ustalają one natomiast sposób obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, kiedy nastąpiła nieobecność, za czas której pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Z przytoczonego przykładu wynika, że pracownicy wynagradzani są stawkami miesięcznymi, a więc wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca należy obliczyć następująco:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność,
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy,
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Tak samo należy obliczyć wynagrodzenie za pozostałe miesiące, biorąc od podstawy wyliczeń liczbę godzin do przepracowania w tych miesiącach. W celu ustalenia wysokości potrąceń oblicza się różnicę pomiędzy wynagrodzeniem dotychczas wypłaconym w okresie rozliczeniowym a należnym. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Z tego wynika, że dokonanie potrąceń jest możliwe po zakończeniu okresu rozliczeniowego, powinno jednak odbywać się w terminie przewidzianym dla wypłaty należności za ten okres.

Umożliwienie wprowadzania w zakładach pracy okresów rozliczeniowych dłuższych niż miesiąc nie służy rozliczaniu okresów niewykonywania pracy, ale przeciwnie – ma ułatwić rozliczanie czasu przepracowanego, w tym udzielanie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Natomiast za czas przepracowany ponad obowiązujące wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca, nie chcąc narażać się na grzywnę w związku z naruszaniem przepisów o czasie pracy, nie powinien żądać odpracowania nieobecności, a jeżeli odpracowanie leży w interesie pracownika, należałoby umożliwić podwładnym – na ich pisemny wniosek – ustalanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, względnie wprowadzić w regulaminie pracy przerwę nie dłuższą niż 60 minut niewliczaną do czasu pracy, w czasie której pracownicy będą mogli załatwiać swoje sprawy.

Podstawa prawna:

 • 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • art. 87 § 7, art. 141 § 1 kp, art. 142, art. 281 pkt 5 kp ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Jarosława Warszawska

Źródło: Przegląd Płacowo – Kadrowy, www.przegladplacowy.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • prywatne wyjście wniosek gofin
 • co grozi pracownkowi za wyjście z pracy po kilu godzinach pracy
 • pracownica na macierzynskim nie odpracowanie wyjścia prywatnego
 • PRACOWNIK NIE ODPRACOWAŁ GODZIN JAK POTRĄCIĆ Z WYNAGRODZENIA
 • prywatne wyjscia podczas wyjść sluzbowych
 • Prywatne wyjscia z pracy
 • przepustka w pracy jak obliczyc ile kosztuje
 • rozliczanie prywatnych wyjść z pracy
 • wyjścia prywatne potracenia
 • WYJSCIA PRYWATNE W PODSTAWIEZASIŁU
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Otwarty CoachWise™ 9 października 2008

Na Dzień Otwarty CoachWise™ zapraszamy wszystkich zainteresowanych metodyką CoachWise™ i coachingiem: Zastanawiających się nad współpracą z coachem. Rozważających wykorzystywanie coachingu w organizacji/zespole. Ciekawych możliwości rozwoju ścieżki kariery Coacha lub Specjalisty...

Zamknij