PRACOWNIKA MIANOWANEGO TRUDNIEJ ZWOLNIĆ

Najłatwiej zwolnić pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę, najtrudniej rozwiązać stosunek pracy, którego podstawę nawiązania stanowi mianowanie.
Pracodawca może oczywiście wypowiedzieć lub rozwiązać stosunek pracy z mianowania – musi jednak wskazać przyczynę uzasadniającą zakończenie stosunku pracy, a ona może wynikać tylko z przepisów. Na podstawie powołania są zatrudniani np. zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, powiatu lub województwa, skarbnik gminy, powiatu lub województwa. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie mianowania tylko na tych stanowiskach kierowniczych, które zostały wyraźnie określone w statutach gminy (miasta) lub związku międzygminnego. Pozostali pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Warto podkreślić, że odwołanie pracownika powołanego nawet na czas nieokreślony nie wymaga wskazania przyczyny odwołania, jeśli jest ono równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Oznacza to, iż przyczyna odwołania może być dowolna i nie podlega kontroli sądu pracy, a pracownik zatrudniony na podstawie powołania nie może jej skutecznie kwestionować. Ponadto tego rodzaju pracownik nie może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne ani przywrócenia do pracy. Do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w razie jej rozwiązania lub wypowiedzenia stosuje się przepisy kodeksu pracy. Jeśli zostali oni zatrudnieni na podstawie umowy na czas nieokreślony, należy wskazać przyczynę wypowiedzenia. W przypadku pozostałych rodzajów umów o pracę (umowa na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny) pracodawca nie musi jej wskazywać. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia może nastąpić z powodu: prawomocnego skazania pracownika na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu, prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z pracy w urzędzie, zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, utraty obywatelstwa polskiego. Rozwiązanie bez wypowiedzenia może również nastąpić z przyczyn niezawinionych przez pracownika z powodu nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż rok, a także w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika z innych przyczyn, jeżeli upłynęły już okresy ochronne. Pracownik samorządowy, wobec którego pracodawca naruszył zasady rozwiązywania stosunku pracy, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

Ostatnie zapytania:

  • mianowanie
  • zwolnienie z pracy pracownika mianowanego
  • zwolnienie urzędnika mianowanego
  • zwolneinie pracownika mianowanego
  • ZATRUDNIENIE NA MIANOWANIE A URLOP ZWOLNIENIE LEKARSKIE
  • stosunek pracy na podstawie mianowania
  • mianowanie a zwolnienie w okresie ochronnym
  • urzędnik mianowany zwolnienie
  • Urzednik mianowany zwolnienie z pracy
  • vzu ptacownika mianowanego mpzna zwolnic
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kobiety w e-biznesie

Karina Marfiak oraz Justyna Stolarz to kobiety, które rzuciły pracę w korporacji po to, by założyć wspólny biznes w internecie. Od pomysłu do założenia sklepu "e-smoczek" upłynął niecały rok. Kobiety...

Zamknij