ZADOWOLONY PRACUJE LEPIEJ

Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykonywania pracy może mieć wiele składników. Mają one charakter obowiązkowy, jak np. wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, gdy w zamian nie udzielono pracownikowi czasu wolnego, lub też przysługują fakultatywnie. Właśnie operując nieobowiązkowymi świadczeniami, pracodawca może uzyskać najlepszy efekt w zakresie motywacji swoich pracowników. Pracownik mający świadomość, że jego zaangażowanie i wkład pracy ma bezpośrednie przełożenie na otrzymywane wynagrodzenie lub świadczenia dodatkowe, będzie pracował lepiej. Również jego satysfakcja z wykonywanej pracy będzie większa. Z kolei wydajniejsza praca zespołu ludzi ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe całego zakładu pracy Poniżej zostały przedstawione popularne metody finansowego motywowania pracowników. Premia pieniężna w jej typowym kształcie jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownik nabywa prawo w momencie spełnienia się określonych przesłanek przewidzianych w regulaminie, układzie zbiorowym lub umowie o pracę. W przypadku zaistnienia takich przesłanek pracodawca nie ma prawa do odmowy premii, a więc jego zadanie sprowadza się jedynie do stwierdzenia, czy owe przesłanki wystąpiły. W tej postaci jest to więc typowy składnik obowiązków;/ wynagrodzenia. Pracodawca po spełnieniu się ww. przesłanek nie ma bowiem wpływu na włączenie jej do wynagrodzenia pracownika. Zablokowanie takiego dodatku nie będzie możliwe nawet w sytuacji, gdy ważne potrzeby przedsiębiorstwa uzasadniałyby wykorzystanie tych pieniędzy na inne cele, np. na zakup brakujących środków produkcji.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie 28 czerwca 2007 r.

Czerwcowe spotkanie ASTD Global Network Poland poświęcone było dwom zagadnieniom: programom certyfikacyjnym oferowanym przez ASTD oraz ASTD 2007 International Conference & Exposition, która miała miejsce w dniach 3 – 6...

Zamknij