KIEDY PRACOWNIK MOŻE SIĘ ZWOLNIĆ NATYCHMIAST

Wszyscy wiedzą, że pracodawca w określonych sytuacjach ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie – z dnia na dzień, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rzadko pamiętamy zaś o tym, że takie samo uprawnienie przysługuje pracownikowi. Może on rozwiązać urnowe o pracę ze skutkiem natychmiastowym w dwóch sytuacjach. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego stan zdrowia i kwalifikacje. A także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Przepisy prawa pracy nie wskazują, jakie obowiązki pracodawcy wobec pracownika są podstawowe. Uznanie, czy naruszenie określonych obowiązków stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, będzie zależało od okoliczności. Zwykle jednak za podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika uważa się: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń bhp, stosowanie obiektywnych, sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy oraz regularną wypłatę wynagrodzeń, przestrzeganie norm czasu pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy przysługujących pracownikom, ochronę pracownic ciężarnych oraz pracowników młodocianych. Jeżeli pracownik z którejś z tych przyczyn rozwiązał umowę o pracę, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy odszkodowanie ma wynosić tyle, ile wynosi wynagrodzenie za dwa tygodnie. Oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia pracownik powinien złożyć na piśmie, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę. Trzeba przy tym pamiętać, że pracownik jest uprawniony do rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym tylko w okresie miesiąca po nastąpieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę rozwiązania umowy. Jeżeli pracodawca nie zgadza się z zarzutami pracownika, może sprzeciwić się działaniom pracownika. Może on na przykład nie chcieć wypłacić pracownikowi odszkodowania. Bywa, że gdy pracownik wniesie do sądu sprawę o odszkodowanie, pracodawca kwestionuje pozew, wskazując na uchybienia popełnione przez pracownika przy rozwiązywaniu umowy. Niektórzy pracodawcy mogą również zażądać od pracownika odszkodowania za okres wypowiedzenia (lub za okres dwóch tygodni przy umowach terminowych) w wysokości wynagrodzenia pracownika, niezależnie od wysokości szkody, jaką pracodawca poniósł wskutek niezgodnych z prawem działań pracownika. Ale pracodawca nie uzyska tego odszkodowania, jeżeli nie udowodni, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika było nieuzasadnione.

Ostatnie zapytania:

  • jak zwolnic sie z pracy z dnia na dzien
  • jak sie zwolnic z pracy z dnia na dzien
  • chce sie zwolnic z pracy w trybie natychmiastowym
  • czy można się zwolnić z dnia na dzień
  • czy moge sie zwolnic z pracy w trybie natychmiastowym
  • jak sie zwolnic z dnia na dzien
  • czy pracownik moze zwolnic sie z dnia na dzien
  • jak sie zwolnic z pracy
  • jak zwolnić się z pracy w trybie natychmiastowym
  • czy mozna zwolnic sie z pracy w trybie natychmiastowym
Przeczytaj poprzedni wpis:
W WAKACJE PRACA CZEKA

Uczniowie i studenci, którzy podczas wakacji zamierzają pracować, nie będą mieli problemów ze znalezieniem ofert. Najłatwiej zatrudnić się w pubie, sklepie albo przy rozdawaniu ulotek Paulina Krzemińska jest uczennicą. Szukała...

Zamknij