Zlecając dodatkową pracę, musisz więcej zapłacić

Możesz rozstać się z pracownikiem, który odmawia wykonania polecenia służbowego. Ale tylko wtedy, gdy wyznaczone zadanie nie wykracza poza rodzaj pracy określony w jego angażu. Co do zasady trzeba realizować wszystkie polecenia pracodawcy, jeśli nie są one sprzeczne z rodzajem pracy ustalonym w umowie o pracę. Określając rodzaj pracy, szef podaje zazwyczaj stanowisko lub funkcję zatrudnionego. Może ponadto określić zakres obowiązków oraz sposób ich wykonywania. Strony akceptują wykaz obowiązków podpisami i od tej chwili on obowiązuje. Rodzaj pracy trzeba przy tym wskazać na tyle szczegółowo, aby zatrudniony wiedział, czego wolno od niego wymagać. Często stosowane przez firmy klauzule nakazujące wykonywanie innych prac zleconych nie są do końca prawidłowe. Dzieje się tak, gdy dodatkowe obowiązki odbiegają od postanowień umowy o pracę. Przełożony ma jednak prawne możliwości powierzenia zatrudnionemu innych zadań niż określone w jego angażu. Po pierwsze: jest to dopuszczalne na podstawie art. 42 § 4 k.p., ale po spełnieniu kilku warunków: nowa praca nie trwa dłużej niż trzy miesiące, odpowiada kwalifikacjom zatrudnionego, wynika z uzasadnionych potrzeb zakładu, nie powoduje obniżenia wynagrodzenia. Teoretycznie można przenieść do innej pracy najwyżej na trzy miesiące w roku kalendarzowym. W przeciwnym razie pracodawca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. W praktyce jednak dopuszcza się, by powierzył pracę nawet na sześć miesięcy na przełomie roku, tj. w ostatnim kwartale starego roku i w pierwszym następnego roku. Po drugie: szef może zlecić wyjątkowo obowiązki wykraczające poza rodzaj pracy, np. w razie chwilowej nieobecności innego pracownika. Przekazuje wtedy jego zadania współpracownikowi. Wtedy ten musi wykonać polecenie, bo przecież zgodnie z art. 100 kp. musi dbać o dobro zakładu pracy. Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z tego powodu, że szef zleca mu dodatkowe zadania wykraczające poza zakres określony w umowie o pracę? Przepisy o tym nie przesądzają. Z art. 55 k.p. wynika jedynie, że pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, gdy szef naruszy wobec niego podstawowe obowiązki. Jednak art. 94 k.p., który zawiera katalog obowiązków pracodawcy, nie określa, że jednym z nich jest zlecanie pracy zgodnej z rodzajem podanym w umowie o pracę. Za tym że pracownik mógłby rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 55 k.p., może przemawiać art. 22 k.p. Ale nie ma pewności, czy sąd pracy podzieliłby taką interpretację.

Więcej w czas pracy, godziny nadliczbowe
Jak rekompensować zatrudnienie w nadgodzinach

Praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana w dwojaki sposób: albo przez udzielenie czasu wolnego, albo przez wypłacenie odpowiedniego wynagrodzenia. Podstawowe znaczenie w tym przypadku ma poprawne rozliczenie pracy w...

Zamknij