Praca w czasie zwolnienia lekarskiego

Ubezpieczony, wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Obie przesłanki odebrania świadczenia mogą wystąpić samodzielnie. Wystąpienie zatem tylko jednej z nich spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym była mowa o innej pracy zarobkowej. Takie brzmienie sugerowało, że wykonywanie tej samej pracy nie spowoduje utraty prawa do świadczenia. Kwestia ta powodowała wiele kontrowersji i rozbieżnych ocen. Obecne brzmienie art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje, że utratę prawa do zasiłku spowoduje wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej (tego samego lub innego rodzaju). Nie ma przy tym znaczenia podstawa prawna takiej pracy zarobkowej. Może być to zatem zatrudnienie na podstawach pracowniczych, jak i cywilnoprawnych, w tym także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Za pracę zarobkową może być również uznane wykonywanie czynności na podstawie łączącego ubezpieczonego ze spółką kapitałową stosunku prawnego o charakterze korporacyjnym. Kwalifikowaniu czynności świadczonych przez ubezpieczonego nie stoi na przeszkodzie fakt, że nie otrzymał on za nie dodatkowego wynagrodzenia. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 20 stycznia 2005 r. przepisy bynajmniej nie wymagają, aby praca była podjęta w celu zarobkowym. Pojęcie to odnosi się do tej pracy, która co do zasady, ze względu na swój charakter – jest pracą prowadzącą do uzyskania dochodu. Nie jest natomiast istotne, czy pracownik zarobek ten faktycznie osiągnął. Z istoty zasiłku chorobowego wynika bowiem, że jest to świadczenie przyznawane osobom, które z uwagi na stan zdrowia nie są zdolne do wykonywania pracy. Zasiłek zatem stanowi ekwiwalent wynagrodzenia, które za wykonywanie zwykłych czynności pracowniczych otrzymywałby pracownik, gdyby nie stan zdrowia czyniący go niezdolnym do tej pracy. Drugą przesłanką utraty prawa do zasiłku chorobowego jest wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem. Za wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem uważa się nieprzestrzeganie wskazań lekarskich, np. nakazu leżenia w łóżku, zakazu wykonywania różnych prac domowych itp. lub wręcz wykorzystywanie tego zwolnienia do innych celów niż leczenie. Nie ma tu znaczenia okoliczność, że podejmowane w czasie zwolnienia czynności nie mogły mieć negatywnego wpływu na jego stan zdrowia, a zwolnienie lekarskie zawierało np. zapis, iż chory może chodzić. W przeciwnym razie należałoby przyjąć, że skoro wykonywanie normalnych czynności należących do zakresu obowiązków pracowniczych pracownika nie mogło przynieść szkody jego zdrowiu, niecelowe było w ogóle udzielanie mu zwolnienia lekarskiego od wykonywania pracy.

Więcej w zasiłek chorobowy
Jak korygować ZUS RSA w razie wypadku przy pracy

Pracodawca powinien wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach zasiłek chorobowy. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zdarzenie zostanie uznane za wypadek...

Zamknij