Jakie mogą być sankcje za znieważenie pracodawcy

Pracownik, który w sposób świadomy obraża pracodawcę lub przełożonego, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, z rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym włącznie. Zastosowanie sankcji będzie możliwe także wówczas, gdy znieważenie pracodawcy miało miejsce w czasie nieświadczenia pracy. Znieważenie przez pracownika członka organu pracodawcy i postawienie mu bezpodstawnego zarzutu popełnienia przestępstwa może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, także wówczas gdy miało miejsce w czasie nieświadczenia pracy (wyrok SN z 12 stycznia 2005 r.). W sprawie zakończonej powyższym wyrokiem SN rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 52 par. l pkt l k.p. wskazując jako przyczynę tego rozwiązania, publiczne znieważenie na posiedzeniu rady nadzorczej wiceprezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej, a nadto obraźliwy i lekceważący stosunek do przełożonych. Powstaje w tym miejscu pytanie, czy powyższe zachowanie wyczerpuje znamiona ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 par. l pkt l k.p. Wskazać należy, iż prezentowanie w miejscu publicznym i na terenie zakładu pracy oceny pracodawcy i pracy innych przełożonych musi być precyzyjne i odpowiadać prawdzie. Zachowanie pracownika polegające na świadomym działaniu, nacechowanym w dodatku złą wolą, stanowi nadużycie pracowniczego prawa do krytyki. Jak ustalił Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lipca 1976 r. nawet uzasadniona krytyka stosunków istniejących w zakładzie pracy powinna mieścić się w granicach porządku prawnego, nie dezorganizować pracy i umożliwiać normalną realizację społecznych funkcji krytykowanego zakładu pracy. Za ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu przepisu art. 52 par. l k.p. mogą być jednak uznane tylko przejawy nacechowanego złą wiarą nadużywania pracowniczego prawa do krytyki stosunków istniejących w macierzystym zakładzie pracy. Nie budzi wątpliwości, iż każdy pracownik może krytykować pracodawcę. Jednym z warunków dopuszczalnej krytyki jest jednak zachowanie odpowiedniej formy wypowiedzi. Publiczne znieważenie członka zarządu pracodawcy poprzez nazwanie go np. największym złodziejem, z podaniem związanych z działalnością pracodawcy okoliczności, mających rzekomo zarzut ten uzasadniać, nie może być uznane za działanie w ramach uprawnienia do krytyki, gdyż rażąco przekracza jego granice. Pracownik, dopuszczając się takich działań, niewątpliwie w sposób ciężki naruszył pracownicze obowiązki dbałości o dobro zakładu pracy i przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Ostatnie zapytania:

  • obrażanie pracodawcy
  • obrażanie przełożonego
  • zniewazenie pracodawcy
  • czy wiceprezes zarządu może być przełożonym pracownika
  • sankcje jakie mogą być
  • publiczne znieważanie przełożonego
  • pracownik znieważa
  • pracownik obraża przełożonego
  • obrażanie pracodawcy w sms
  • obraza pracodawcy sprawa sądowa
Więcej w krytyka pracodawcy, prawo pracy
Pracodawca powinien wysłuchać pracownika

Tryb postępowania przed ukaraniem pracownika jest określony w kodeksie pracy. Warto go znać, gdyż uchybienie pracodawcy może stanowić podstawę uchylenia kary. Kara porządkowa - upomnienie, nagana, kara pieniężna, może być...

Zamknij