Księgowania w Polsce, dane na zagranicznym serwerze

Księgi rachunkowe mogą być prowadzone przy użyciu komputera. Czy serwery z niezbędnymi do tego danymi mogą być utrzymywane za granicą? Zgodnie z ustawą o rachunkowości, co do zasady, księgi rachunkowe powinny być prowadzone w siedzibie jednostki. Jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie jednostki albo w siedzibie oddziałów (zakładów). Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Polski poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu), jeżeli są prowadzone przy użyciu komputera (przy zachowaniu określonych wymogów) oraz w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich usług. Wówczas kierownik jednostki ma obowiązek: powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki (oddziału, zakładu) oraz zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki (oddziału, zakładu). Z literalnego brzmienia przepisów wynika więc, że księgi rachunkowe mogą być prowadzone wyłącznie na terytorium Polski. Zastanówmy się, co należy rozumieć przez prowadzenie ksiąg rachunkowych. Są opinie, że gdy dane przenoszone są z nośników komputerowych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest wprowadzanie danych do tych nośników. Należałoby więc uznać, że dopiero przesłanie danych poza siedzibę spółki w celu ich wprowadzenia i przetworzenia poza siedzibą jest równoznaczne z prowadzeniem tych ksiąg poza siedzibą. Zatem jeśli umieszczony poza siedzibą spółki serwer służy wyłącznie do dokonywania czysto technicznych operacji, których dane źródłowe i wyniki są dostępne w siedzibie jednostki zarówno w formie papierowej, jak w formie komputerowych nośników danych, to mamy tu do czynienia z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w siedzibie jednostki. Ostatnio również Ministerstwo Finansów interpretuje ustawę o rachunkowości w sposób, który umożliwia przechowywanie zbiorów danych na serwerze znajdującym się poza siedzibą spółki, w tym poza granicami Polski. MF zastrzega jednak, że aby przetwarzać dane księgowe w taki sposób, należy spełnić następujące wymogi: mieć w siedzibie jednostki dokumentację wykorzystywanego systemu informatycznego rachunkowości, zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej – w siedzibie jednostki, zapewnić przez system prowadzenia ksiąg rachunkowych jednoznaczne powiązania zapisów księgowych z dowodami księgowymi, wprowadzić do ksiąg rachunkowych dane wynikające z dokumentów źródłowych w siedzibie jednostki. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy o rachunkowości jest zagrożone karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch albo obu tym karom łącznie. Dodatkowo, kto wadliwie prowadzi księgi rachunkowe, podlega grzywnie. Inne negatywne konsekwencje to możliwość nieuznania prowadzonej wadliwie księgi rachunkowej za dowód w postępowaniu podatkowym.

Ostatnie zapytania:

  • yhs-fh_lsonsw
  • czy zagraniczny zakład księgi rachunkowe
  • czy serwer jest zakładem zagranicznym
  • wprowadzanie zapisów do ksiąg rachunkowych przez osobe niezatrudnioną
  • archiwum księgowe serwery za granicą
  • księgi rachunkowe na serwerze poza polską
  • serwery poza miejscem prowadzenia ksiag
  • system ksiegowy serwer poza europa
  • w jakim terminie należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych dane wynikajace z księgowych dowodów źródłowych
Więcej w księgi rachunkowe, rachunkowość
Jak ustalić wysokość niewykorzystanych mocy produkcyjnych

Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby na dzień bilansowy wyceniać produkty według kosztów wytworzenia. Nie zalicza się do nich jednak wartości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. W ich ustaleniu pomogą najnowsze wytyczne Komitetu...

Zamknij