Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna

Pracodawca, który nie chce, aby wręczone pracownikowi wypowiedzenie zostało przez sąd zakwestionowane, musi pamiętać o jego prawidłowym uzasadnieniu. Do obowiązków Anny K. zatrudnionej w firmie produkującej okna na stanowisku operatora giętarki należało formowanie ramek okiennych. Liczba wykonanych przez każdego pracownika ramek była ewidencjonowana w zeszycie produkcji – ale bez podziału na ramki wykonane prawidłowo i wadliwe. W październiku 2004 r. pracodawca dokonał pisemnej oceny pracy Anny K. uznając, że jest ona pracownikiem o niskim stopniu zaangażowania w powierzone obowiązki, oraz że wykonuje mniejszą liczbę ramek niż inni pracownicy. Dlatego też 29 października 2004 r. wypowiedział jej umowę o pracę. Jako przyczynę pracodawca wskazał niewywiązywanie się pracownicy z powierzonych zadań i brak zaangażowania w ich wykonywanie. Anna K. wniosła o przywrócenie do pracy. Sąd I instancji uznał to żądanie za zasadne stwierdzając, że przyczyny wypowiedzenia były niekonkretne, oraz że dopiero w trakcie postępowania sądowego pracodawca wykazywał, że powódka produkowała za mało i wadliwe. Ponadto wskazał, że wypowiedzenie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego, gdyż powódka ma na utrzymaniu czwórkę dzieci. Sąd II instancji podkreślił jednak, że przyczyna wypowiedzenia może zostać skonkretyzowana dopiero w toku postępowania sądowego, jeśli stanowi uogólnienie wcześniej formułowanych zarzutów. A w tej sprawie tak było, gdyż kilka dni przed wypowiedzeniem praca powódki została oceniona negatywnie. Zdaniem sądu osoba wychowująca dzieci powinna szczególnie zabiegać o utrzymanie swojego zatrudnienia, prawidłowo wykonując obowiązki, a zasady współżycia społecznego w tym wypadku nie mogą stanowić podstawy do przywrócenia do pracy. Powódka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu stwierdził, że użyte w wypowiedzeniu zwroty niewywiązywanie się z powierzonych zadań i brak zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań są stwierdzeniami ogólnymi i niekonkretnymi, a przez to niedopuszczalnymi, gdyż nie jest możliwa ich kontrola. Przyczyna wypowiedzenia może być sformułowana ogólnie tylko wtedy, gdy skonkretyzowane zarzuty zawarto w piśmie doręczonym pracownikowi jednocześnie z wypowiedzeniem, lub z którym pracownik mógł zapoznać się przed wypowiedzeniem, a w wypowiedzeniu pracodawca odwołuje się do tych wcześniejszych zarzutów.

Więcej w prawo pracy
Pracodawca musi uzgodnić regulamin ze związkowcami

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Może w nim ustalić także inne...

Zamknij