Kiedy i komu wypłacana jest odprawa pośmiertna

Rodzinie zmarłego pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Pracodawca jest obowiązany wypłacić takie świadczenie nie tylko wtedy, gdy śmierć zatrudnionego nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy, ale również w razie jego śmierci po ustaniu zatrudnienia w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zapobiegliwy pracodawca może także przerzucić obowiązek dokonywania takich niespodziewanych wypłat na towarzystwo ubezpieczeniowe. Rzadko się zdarza, by w dniu śmierci pracownika pracodawca był z nim całkowicie rozliczony. Powstaje wtedy pytanie, komu wypłacić należności pracownika ze stosunku pracy. Niewypłacone świadczenia należy przekazać małżonkowi oraz innym osobom uprawnionym do uzyskania po zmarłym renty rodzinnej. Gdy pracownik nie zostawił po sobie żadnej rodziny świadczenia te wchodzą na zasadach ogólnych do spadku. Innego rodzaju świadczeniem jest odprawa pośmiertna. Pracodawca jest obowiązany do jej wypłaty tylko wtedy, gdy istnieją osoby uprawnione do jej otrzymania, tzn. jeżeli pracownik pozostawił po sobie małżonka lub innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawa pośmiertna należy do świadczeń, których wysokość jest ściśle związana z zakładowym stażem pracy. Wypłaca się ją w wysokości: – jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż dziesięć lat, – trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej dziesięć lat, – sześciomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych. Odprawa ulega obniżeniu do połowy, jeżeli po zmarłym pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do jej otrzymania. Nawet gdy zmarły pracownik pozostawił po sobie małżonka i innych członków rodziny odprawa nie będzie należna, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie. Warunkiem zwolnienia z konieczności wypłacenia odprawy jest odpowiednia wysokość odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela. Odszkodowanie to powinno być co najmniej równe odprawie (jeżeli pracownik pozostawił po sobie tylko jednego członka rodziny – co najmniej równe odprawie pomniejszonej o 50 proc.). Gdy odszkodowanie jest niższe, na pracodawcy spoczywa obowiązek wyrównania odprawy. Wyrównanie wypłaca się w częściach równych wszystkim uprawnionym bez względu na to, w jakich częściach otrzymali odszkodowanie od ubezpieczyciela. Najpopularniejszą formą ubezpieczania pracowników na życie są tzw. grupowe ubezpieczenia pracownicze. Składka na to ubezpieczenie zależnie od ustaleń może pochodzić zarówno ze środków pracodawcy, jak i ze środków pracownika. Jeżeli zakład pracy ubezpieczył pracownika na życie, ale zatrudniony sam finansował swoją składkę, to w razie jego śmierci pracodawca niezależnie od odszkodowania ze strony ubezpieczyciela musi wypłacić odprawę pośmiertną w pełnej należnej wysokości.

Ostatnie zapytania:

  • kiedy nalezy wypłacic odprawe pośmiertną
  • pzu świadczenia pośmiertne
  • odprawa posmiertna
  • komu wypłacic naliczona odprawę pośmiertna
  • jak przekazać uprawnionym odprawę pośmiertną
  • kasa posmiertna za kogo sie nalezy
  • komu odprawa pośmiertna
  • posmiertne po dziadku
  • Pzu polisa pośmiertna
  • pzu odprawa pośmiertna za dziadka
Więcej w odprawa pośmiertna
Jakie odprawy firma wypłaca pracownikowi i jego rodzinie

Czasami, rozstając się z pracownikiem, pracodawca musi wypłacić odprawę. Może zdarzyć się i tak, że zatrudniony otrzyma ich kilka. Poza kodeksowymi odprawami (emerytalna, rentowa, pośmiertna) przysługuje również ta, która rekompensuje...

Zamknij