Jak korygować ZUS RSA w razie wypadku przy pracy

Pracodawca powinien wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, a w sytuacjach przewidzianych w przepisach zasiłek chorobowy. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, konieczna będzie korekta dokumentów rozliczeniowych. Za każdy miesiąc, w którym osoba podlega ubezpieczeniom, płatnik składek zobowiązany jest przekazać za nią do ZUS imienny raport miesięczny (ZUS RCA, ZUS RZA i/lub ZUS RSA). Jeśli płatnik przekazał do ZUS nieprawidłowe dane, zobowiązany jest dokonać korekty tych danych. Imienne raporty miesięczne koryguje się w ramach raportu danego typu, tj. odrębnie raporty składkowe (ZUS RCA, ZUS RZA) i odrębnie raporty świadczeniowe (ZUS RSA) w ramach danego sześcioznakowego kodu tytułu ubezpieczenia. Jeżeli płatnik koryguje dane w imiennych raportach miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA), musi pamiętać, że przekazuje je zawsze z deklaracją rozliczeniową korygującą (ZUS DRA). W przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej, nie składa raportów miesięcznych korygujących. Przekazany za dany miesiąc rozliczeniowy za ubezpieczonego z danym sześcioznakowym kodem tytułu ubezpieczenia raport świadczeniowy korygujący o wyższym identyfikatorze (np. 02), dezaktualizuje dane z wszystkich wcześniej przekazanych za tego ubezpieczonego raportów świadczeniowych o niższych identyfikatorach (np. 01). Aby wycofać, tj. skorygować do zera, złożony za ubezpieczonego raport świadczeniowy, w raporcie korygującym należy wpisać: • dany kod tytułu ubezpieczenia, • 0 w polu liczba dni zasiłkowych/liczba wypłat, • dany kod świadczenia/przerwy, • okres taki sam jak w wycofywanym raporcie, • pole kwota może pozostać puste lub można wpisać w nie 0,00. Wycofanie raportu następuje w ramach danego (sześcioznakowego) kodu tytułu ubezpieczenia. W sytuacji gdy płatnik składek sporządza dokumenty rozliczeniowe np. za pracownika, który uległ wypadkowi, to dopóki nie zostanie stwierdzone w wyniku postępowania powypadkowego, że niezdolność do pracy nastąpiła wskutek wypadku przy pracy, pracownik niezdolny do pracy z tego tytułu nie może otrzymywać zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Korekta dokumentów ubezpieczeniowych w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy dotyczyła będzie przede wszystkim kodu świadczenia. Niezależnie od tego należy dokonać wyrównania zasiłku, gdyż zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Przy korygowaniu raportów świadczeniowych obowiązuje zasada, że raport z wyższym numerem identyfikatora (np. 02) „przykryje” wszystkie raporty świadczeniowe z niższym numerem identyfikatora (np. 01). Dlatego w tym przypadku pozostaną tylko dane z raportu świadczeniowego z kodem świadczenia 314.

Ostatnie zapytania:

  • korygowanie raportu rsa przy zmainie kodu
  • korekta zus rsa
  • wypadek w drodze do pracy jaki kod zus na rsa
  • jaki kod przy wypadkowym
  • jak skorygować rsa w przypadku zmiany kodu choroby
  • uznanie wypadku przy pracy a korekta dokumentów
  • wynaggrodzenie za wypadek przy pracy kod w RCA
  • wypadek przy pracy korekta rsa
  • wypadek w pracy jaki kod w RSA do zus
  • korekta w rsa
Więcej w wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy
Kiedy przedsiębiorca zachowa prawo do chorobowego, a kiedy je straci

Jeżeli przedsiębiorca opłacił składki w terminie, ale nie dopłacił ich na kwotę nie większą niż 6,60 zł miesięcznie, to ZUS automatycznie zgadza się na zapłacenie składki po terminie. Tym samym...

Zamknij