Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi dotyczy relacji pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a strategicznym zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi nawiązuje do generalnego kierunku, w którym organizacja chce podążać osiągając swoje cele dzięki ludziom. Utrzymuje się, że w związku z tym, iż kapitał ludzki jest głównym źródłem przewagi konkurencyjnej, a ostatnie badania pokazują, że to właśnie ludzie wprowadzają w życie plan strategiczny, wyższa kadra zarządzająca musi wziąć pod uwagę te kluczowe aspekty opracowując i rozwijając strategie korporacyjne. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi odnosi się do szerokich zagadnień organizacyjnych związanych ze zmianami struktury i kultury, sprawnością i efektywnością organizacyjną, łączeniem zasobów dla przyszłych potrzeb, rozwojem charakterystycznych zdolności oraz zarządzaniem zmianą. Dotyczy to zarówno oczekiwań wobec kapitału ludzkiego, aby dzięki niemu osiągać przewagę, jak i rozwoju zdolności procesowych, na przykład umiejętności efektywnego wykonywania zadań. Generalnie będzie to dotyczyło wszystkich ważniejszych zagadnień ludzkich, które oddziałują na plan strategiczny organizacji bądź są skutkiem oddziaływań tego planu. Zasadniczym celem strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi jest tworzenie strategicznego potencjału poprzez zagwarantowanie organizacji wykwalifikowanych, zaangażowanych, lojalnych i wysoko zmotywowanych pracowników, których ona potrzebuje do osiągnięcia długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Terminy „strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi” i „strategia zasobów ludzkich” są często używane zamiennie, ale można wskazać między nimi różnicę. Decyzje w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi są wbudowane w plan strategiczny, podczas gdy decyzje w obszarze strategii HR wywodzą się z tego planu. Może nie być tak trudno opracować ogólne cele strategiczne, ale rozwój i wyrażenie szczegółowych strategii długoterminowych może być znacznie trudniejsze. Zasadniczą rolą strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi może być działanie na rzecz dopasowania do potrzeb dynamicznego i konkurencyjnego otoczenia, ale nie jest to takie proste. Nie ma klarownych sposobów jak pomyślnie zaplanować i z sukcesem wdrożyć proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Dużo można powiedzieć o zastosowaniu uporządkowanego podejścia do opracowania strategii HR, które bierze pod uwagę wszystkie istotne kwestie biznesowe i sprawy otoczenia, a metodologia dla tego celu została przygotowana przez Dyera i Holdera w następujący sposób: 1 – Ocena możliwości realizacji. 2 – Określenie potrzeb. 3 – Określenie celów. 4 – Decyzja o metodach osiągania celów. Chociaż uporządkowane podejście jest pożądane, należy pamiętać, iż strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardziej postawą umysłu, aniżeli procesem składającym się z kolejnych kroków, który bezwzględnie prowadzi od stwierdzenia misji do jej wdrożenia.

Więcej w strategia
Do jednej bramki

Podstawowym zadaniem twórców firmowej strategii jest odkrycie i określenie czynników zwiększających konkurencyjność organizacji w okresie średnio- i długoterminowym. Tradycyjnie do takich strategicznych czynników należą pozycjonowanie na rynku i technologia produkcji....

Zamknij