Pracownika można zwolnić bez podawania przyczyny

Ochrona stosunku pracy osób zajmujących swoje stanowiska na podstawie powołania jest słabsza niż pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się tylko wtedy, gdy przewidują to w sposób wyraźny przepisy. Stwierdzenie tego, czy stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania, niejednokrotnie budziło wątpliwości, które rozstrzygane były w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W opinii tego sądu stosunek pracy na podstawie powołania w rozumieniu art. 68 kodeksu pracy nawiązują przykładowo dyrektorzy instytucji kultury, inspektorzy sanitarni, zarządcy komisaryczni przedsiębiorstwa państwowego, dyrektorzy kontroli skarbowej. Na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego skonstruować można również obszerną liczbę stanowisk osób, których stosunek pracy nie jest nawiązywany na podstawie powołania, mimo iż różne organy powołują je na zajmowane stanowiska. Nie każde powołanie jest bowiem powołaniem w rozumieniu art. 68 k.p. Powołanie następuje co do zasady na czas nieokreślony. Powołanie na czas określony jest możliwe tylko wtedy, gdy przepisy szczególne na to pozwalają. Powołanie na czas określony nie daje jednak pracownikowi takiej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy jak umowa o pracę, ponieważ odwołanie go może nastąpić w każdym czasie. Zasadnicze odmienności stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania ujawniają się najbardziej podczas rozwiązania stosunku pracy nawiązanego w ten sposób. Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania może zostać rozwiązany w sposób znacznie łatwiejszy niż umowa o pracę. Przy jego rozwiązywaniu nie obowiązuje tryb przewidziany w kodeksie pracy przy rozwiązywaniu umów o pracę. W szczególności odwołanie pracownika powołanego nawet na czas nieokreślony nie wymaga wskazania przyczyny odwołania, jeśli jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Oznacza to, iż przyczyna odwołania może być dowolna i nie podlega kontroli sądu pracy, zaś pracownik zatrudniony na podstawie powołania nie może skutecznie kwestionować odwołania ze stanowiska równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę ze względu na brak uzasadnionej przyczyny. Jak się przyjmuje, pracodawca nie jest również zobowiązany do konsultowania ze związkami zawodowymi zamiaru odwołania pracownika z pewnymi wyjątkami obejmującymi działaczy związkowych. Pracownik powołany, z którym rozwiązano umowę, nie może żądać uznania bezskuteczności wypowiedzenia ani przywrócenia do pracy. Jedynym roszczeniem, jakie przysługuje pracownikowi odwołanemu ze stanowiska w sposób równoznaczny z wypowiedzeniem, jest odszkodowanie przewidziane w razie wypowiedzenia umowy o pracę. Odszkodowania tego żądać można, gdy pracodawca naruszy przepisy przy odwoływaniu pracownika. Przyczyna odwołania musi zostać natomiast wskazana, gdy odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. W każdym z powyższych przypadków odwołanie powinno być dokonane na piśmie, jeśli pracodawca naruszy ten obowiązek, da to pracownikowi możliwość żądania odszkodowania.

Ostatnie zapytania:

  • czy dyrektor moze zwolnic bez podania przyczyny?
  • kodeks pracy -okres ochronny pracownika powołanego na stanowisko pl
  • zwolnienie pracownika na powołaniu bez podania przyczyny
Więcej w powołanie, prawo pracy
Skierowanie do innej pracy nie może naruszać godności pracownika

Pracodawca może na trzy miesiące powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż ustalona w umowie. Praca ta musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Możliwość skierowania pracownika do innej pracy przewiduje art. 42 par....

Zamknij