Jak ustalić wysokość niewykorzystanych mocy produkcyjnych

Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby na dzień bilansowy wyceniać produkty według kosztów wytworzenia. Nie zalicza się do nich jednak wartości niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. W ich ustaleniu pomogą najnowsze wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości. Zasady ustalenia niewykorzystanych zdolności produkcyjnych – których nie wliczamy do bilansowej wartości produktu, lecz do kosztów bieżących – są niezwykle trudne do zastosowania w praktyce. Ustawa nie daje bowiem odpowiedzi na wiele pytań. Nie wiadomo, czy wielkość produkcji powinna być określona kwotowo, czy też należy ustalić ilość produktów, która może zostać wyprodukowana. Bardziej właściwa wydaje się ta druga metoda, ale można ją łatwo zastosować tylko w fabrykach o jednorodnej produkcji. W wielu sytuacjach firma może jednak wytwarzać bardzo różne wyroby w zależności od zamówienia. Jak wówczas ustalić możliwości produkcyjne? Na część pytań odpowiedź daje „Stanowisko nr 2 Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości”. Wyjaśnienia komitetu nie przesądzają, jakie zasady powinny być przyjęte w poszczególnych firmach. Dają jedynie pewne wskazówki. Zgodnie z wyjaśnieniami normalny poziom zdolności produkcyjnych uzależniony jest od zdolności wytwórczych (potencjału wytwórczego) maszyn i urządzeń oraz planowanych efektywnych warunków techniczno-organizacyjnych produkcji. Trzeba więc uwzględnić liczbę zmian pracy oraz wydajność maszyn i urządzeń, pomniejszone o utratę zdolności produkcyjnych na skutek dokonywania ulepszeń, remontów i konserwacji maszyn. Należy także wziąć pod uwagę liczbę dni wolnych od pracy, sezonowe wahania produkcji i popytu. Przedsiębiorstwo powinno wiarygodnie udokumentować obliczenie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych oraz ewidencjonować ich wykorzystanie, stosownie do sposobu ich pomiaru. Normalny poziom zdolności produkcyjnych powinien być systematycznie weryfikowany. Firma może ustalać koszty będące konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych: bieżąco – poprzez przypisanie do produktów stałych pośrednich kosztów produkcji wyłącznie w wysokości odpowiadającej poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych (metoda zalecana), lub okresowo – poprzez dokonywaną okresowo, nie później niż na dzień bilansowy eliminację kosztów będących konsekwencją niewykorzystania zdolności produkcyjnych z kosztów wytworzenia zapasu produktów. Zróżnicowanie organizacji produkcji, jej charakteru i przebiegu powoduje, że rachunek kosztów wymaga dostosowania do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Także jednostki pomiaru uzależnione są od specyfiki firmy.

Ostatnie zapytania:

  • jak ustalić wielkość produkcji
  • wskaźnik niewykorzystanej zdolności produkcyjnej
  • jak ustalić niewykorzystane zdolności produkcyjne
  • jak ustalić wskazniki zdolności produkcyjnych wg swytycznych komitetu standardów rachunkowości
  • jak wyliczyc niewykorzystane moce produkcyjne
  • obliczanie niewykorzystanych mocy produkcyjnych
  • wolne moce produkcyjne i brak magazynu