Kiedy pracownik może odejść z firmy z dnia na dzień

Pracownik może odejść z firmy w trybie natychmiastowym, gdy pracodawca i pracownik zawrą w tej kwestii porozumienie. Zgoda pracodawcy nie jest natomiast potrzebna, gdy rozwiązanie umowy następuje z powodu szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a także gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Porozumienie stron traktowane jest jako najkorzystniejszy sposób zakończenia zatrudnienia, gdyż opiera się na zgodnej woli pracownika i pracodawcy, a nadto nie jest obwarowany zbędnymi formalnościami. Przede wszystkim nie wymaga przestrzegania okresów wypowiedzenia, pozwalając na ustanie zatrudnienia z dnia na dzień. Zastosowanie tego trybu jest możliwe w przypadku każdej umowy, a więc nawet tej, której nie można wypowiedzieć. Do rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie stosuje się zakazów i ograniczeń dotyczących rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę. Wystarczy, że strony zgodnie ustalą datę i sposób rozwiązania stosunku pracy przez dwustronne porozumienie. Oznacza to, że umowa o pracę może być rozwiązana w tym trybie w każdym uzgodnionym terminie, także w czasie choroby lub urlopu wypoczynkowego pracownika. Nie ma także znaczenia, że pracownik chcący rozstać się z pracodawcą za porozumieniem pozostaje pod szczególną ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (np. kobieta w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracownik w wieku przedemerytalnym). Pracownik, składając pracodawcy ofertę rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie musi czynić tego na piśmie. W jego interesie jest jednak, aby jego oferta dotarła do pracodawcy w formie pisemnej. Ma to znaczenie dla celów dowodowych, np. w razie ewentualnego sporu co do terminu rozwiązania umowy. Pracownik musi mieć świadomość tego, że pracodawca może nie zgodzić się na rozwiązanie umowy w tym trybie, a on nie może wymusić na nim akceptacji jego oferty. Odejście pracownika z firmy z dnia na dzień jest również możliwe w przypadku rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taki tryb rozwiązania umowy pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy: – zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe, – pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Oświadczenie o bezzwłocznym rozwiązaniu umowy o pracę przez pracownika powinno być przedstawione pracodawcy na piśmie i zawierać stosowne uzasadnienie. Jeśli powodem natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę jest ochrona zdrowia pracownika, to dowód stanowi orzeczenie lekarskie. Gdy natomiast przyczyną jest naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika, uzasadnienie musi być szczegółowe i wskazywać obowiązki, których naruszenia dopuścił się pracodawca.

Ostatnie zapytania:

  • jak odejść z pracy z dnia na dzień
  • wypowiedzenie umowy z dnia na dzień
  • wypowiedzenie z dnia na dzien
  • odejście z pracy z dnia na dzień
  • czy moge odejsc z pracy z dnia na dzien
  • pracownik zostawił prace z dnia na dzień
  • czy mozna odejsc z pracy z dnia na dzien
  • czy moge zucic prace zdnia na dzien jak szef jest nie wyplacalny
  • rozwiązanie umowy z dnia na dzień
  • jak rozwiazac umowe z dnia na dzien
Więcej w porozumienie stron, prawo pracy
Dla kogo nagroda jubileuszowa

Jeśli obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej nie wynika z pragmatyk służbowych, pracodawca sam decyduje, czy przyznać pracownikom prawo do takiej nagrody. Jeśli zdecyduje się na wypłatę, ma całkowitą swobodę w ustalaniu...

Zamknij