Ważne zmiany w sądach gospodarczych

Obowiązująca od tygodnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w znacznej mierze dotyczy postępowań w sprawach gospodarczych. Zmienił się zakres spraw rozpatrywanych przez poszczególne sądy. Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego ma usprawnić postępowanie w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji przyspieszyć ich rozstrzyganie. Pojawiają się więc nowe przepisy, których nie ma w „zwykłej” procedurze cywilnej. Wprowadzono zasadę, że w sprawach gospodarczych rozpoznawanych według przepisów działu IVa kodeksu, przepisy o innych postępowaniach odrębnych (np. nakazowym, upominawczym, uproszczonym) stosuje się w zakresie, w którym nie są one sprzeczne z przepisami tego działu. Ucina to dotychczasowe spory o wzajemne relacje poszczególnych postępowań odrębnych. Najważniejsze zmiany: – W toku postępowania nie można wysuwać nowych roszczeń zamiast lub obok dotychczasowych. Jedynie gdy zmienią się okoliczności, powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się (np. o zapłatę czynszu najmu lub dzierżawy) może rozszerzyć żądanie pozwu o świadczenia za dalsze okresy. – W trakcie procesu nie można dokonywać przekształceń podmiotowych (w tym dopozwania). – Sąd nie może udzielać stronom niezbędnych pouczeń. Jeśli strony i uczestnicy postępowania w sprawie gospodarczej występują bez adwokata lub radcy prawnego, sąd nie będzie ich pouczał. – Sąd nie zawiesi z urzędu postępowania. Nawet jeśli obie strony nie stawią się na rozprawie albo jeśli nie stawi się powód (choćby powód żądał rozpoznania sprawy pod jego nieobecność, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy), to sąd będzie dalej rozpoznawał sprawę. – Sąd nie zawiesi postępowania na zgodny wniosek stron. – Sąd gospodarczy nie uchyli nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym tylko z tej przyczyny, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. – W postępowaniu w sprawach gospodarczych niedopuszczalne jest powództwo wzajemne. – Do potrącenia w toku postępowania w sprawie gospodarczej mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami. Jeśli więc po wierzytelności nie pozostanie żaden ślad w dokumentach (np. umowa ustna), nie będzie mogła ona zostać potrącona w postępowaniu gospodarczym. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego kładzie duży nacisk na terminowe przytaczanie dowodów w pismach procesowych. Jeśli któraś ze stron spóźni się z odpowiednim wnioskiem, ryzykuje przegraną. Sąd może go bowiem wówczas po prostu nie uwzględnić.