Jak zwolnić pracownika, który długo choruje

Łaskawy szef może tolerować nawet kilkunastomiesięczną nieobecność niezdolnego do pracy pracownika. Jednak mniej wyrozumiały pracodawca ma prawo rozstać się z zatrudnionym, który długo choruje, na podstawie art. 53 kodeksu pracy. Ale nie zrobi tego dopóty, dopóki nie miną określone w kodeksie pracy okresy ochronne Co do zasady w czasie urlopu pracownika oraz innej usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy szef nie może go zwolnić, o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Taki zakaz ustanawia art. 41 k.p. Jego przesłanką nie jest sama choroba pracownika powodująca niezdolność do pracy, ale nieobecność zatrudnionego w pracy z powodu choroby. Początek ochronnego okresu nieobecności w pracy wyznacza moment przerwania pracy z powodu wystąpienia objawów chorobowych, które uniemożliwiają dalsze świadczenie pracy. Ochrona przed zwolnieniem z pracy w czasie choroby nie działa, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację. Szczególny sposób rozstania z pracownikiem na podstawie art. 53 k.p. powoduje, że nie działa przy nim ochrona przedemerytalna. Jeśli pracodawca ma długotrwale chorującego pracownika, to z decyzją o jego zwolnieniu musi się wstrzymać do czasu, gdy miną okresy ochronne. Okres ochronny przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia rozpoczyna bieg od następnego dnia kalendarzowego, jeżeli orzeczenie o niezdolności do pracy w danym dniu roboczym zostało wydane po jego zakończeniu i po wykonaniu przez pracownika ustalonej na ten dzień pracy. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika na podstawie art. 53 k.p. ma skutek natychmiastowy, a powodem może być przedłużająca się usprawiedliwiona nieobecność w pracy. Jest to tzw. przyczyna niezawiniona przez pracownika. Może to być zarówno choroba pracownika, jak i jego dziecka lub innego członka rodziny. Okres ochronny wynikający z art. 53 k.p. nie jest jednak jednolity dla wszystkich. Ustawodawca uprzywilejował niedomagających na zdrowiu z dłuższym stażem pracy u pracodawcy, który chce zwalniać. Dlatego ochrona pracownika przestaje działać dopiero, gdy choroba trwa: – dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u niego krócej niż 6 miesięcy, – dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to bez względu na to, czy pracownik był zatrudniony dłużej, czy krócej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem choroby pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z tytułu choroby dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, o ile nadal nie odzyskał on zdolności do pracy. Natomiast pracownik, który jest nieobecny w firmie, bo sprawuje opiekę nad dzieckiem, nie może utracić pracy w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku. Gdy sam choruje i przebywa w szpitalu zakaźnym, to do dnia, do którego pobiera z tego powodu wynagrodzenie i zasiłek. Ponadto na miesięczną ochronę przed utratą pracy mogą liczyć ci, których nieobecność jest usprawiedliwiona, ale nie jest spowodowana chorobą. Chodzi np. o opiekę nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko czy odbywanie kary pozbawienia wolności.

Ostatnie zapytania:

  • co robi pracodawca gdy pracownik długo choruje co z innymi pracownikami
  • art 53 kp a ochrona przedemerytalna
  • choroby przewlwkle a zwolnienie z pracy
  • co zrobic jak sie dlugo choruje
  • czy można zwolnić pracownika który jest chory
  • czy pracownik ktory jest
  • jak zwolnić długo chorującego pracownika art 53 kodeksu pracy
  • jak zwolnic pracownika ktory dlugo choruje
  • kco robi pracodawca gdy pracownik długo choruje
Więcej w kodeks pracy, prawo pracy
Także pracodawca może zażądać odszkodowania

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Pracodawca, naruszając obowiązki pracownika, musi działać w sposób zawiniony, przy czym wina...

Zamknij