Kiedy szef musi jednakowo zapłacić

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Tak przewiduje art. 112 kodeksu pracy. Czy to oznacza, że szef musi ich tak samo wynagradzać? Teoretycznie tak. Zwłaszcza że ma obowiązek stosować się do zasad równego traktowania w warunkach zatrudniania i jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Jak to działa w praktyce? Jeśli pracownicy wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, wówczas powinni otrzymywać jednakowe (zbliżone) wynagrodzenie. I dotyczy to jego wszystkich składników, bez względu na ich nazwę i charakter, oraz innych świadczeń związanych z pracą, przyznawanych pracownikom w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Choć kodeks pracy nakazuje jednakowo wynagradzać za jednakową pracę, to nie definiuje takiej pracy. Należy uznać, że przy jednakowej pracy decydujące znaczenie ma jej rodzaj. Chodzi więc o pracę na takich samych stanowiskach (identyczne nazwy) i z takim samym zakresem obowiązków. Przy różnych nazwach stanowisk rozstrzygać powinien zakres obowiązków. A to oznacza, że pracownicy, którzy faktycznie wykonują te same czynności, powinni mieć jednakową płacę, nawet jeśli ich stanowiska są inaczej nazywane. Nieco prościej jest z pracą o jednakowej wartości, bo tu mamy definicję kodeksową. Według art. 183c § 3 k.p. pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych: kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, zakresów odpowiedzialności, wysiłku. Jest to katalog zamknięty. W konsekwencji, aby móc określić, czy dwóm pracownikom należy się jednakowe wynagrodzenie, trzeba porównać, czy spełniają oni w równej mierze wszystkie wymienione warunki. Gdy pracodawca ustala pensje pracowników, musi brać pod uwagę cztery przesłanki, jakie określa art. 78 k.p. Są to: – rodzaj wykonywanej pracy, – kwalifikacje wymagane do świadczenia danego rodzaju pracy, – ilość wykonywanej pracy, – jakość pracy. Te wytyczne pozwalają zatem różnicować pensje pracowników. A przecież nie jest to lista zamknięta, na co wskazuje użyty w wymienionym przepisie zwrot „w szczególności”. W efekcie pracodawca może wprowadzać jeszcze inne kryteria, które wpłyną na wysokość wynagrodzeń, byle miały one charakter obiektywny. Jeden z nich to staż pracy. Uzależniając wysokość zarobków pracownika od tego kryterium, pracodawca nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Również odmiennie regulując zasady wynagradzania pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, szef nie łamie zakazu dyskryminacji.

Więcej w prawo pracy
Najlepszy system dla menedżerów

Zadaniowy czas pracy można stosować tam, gdzie rodzaj, organizacja lub miejsce pracy uzasadniają rozliczanie pracownika z efektów pracy mierzonych wykonaniem konkretnych zadań. Stanowi on rozwiązanie odmienne od klasycznych systemów czasu...

Zamknij