Czy zaliczyć do kosztów inwestycje niezakończone

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Wątpliwości podatników budzi sposób ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na podatek od nieruchomości lub opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości w przypadkach zaniechania inwestycji, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem budowy lub w jej trakcie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przez inwestycję należy rozumieć środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, natomiast przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Stosownie do treści art. 16 ustawy o CIT – wydatki na inwestycje nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Mogą one jedynie, za pomocą odpisów amortyzacyjnych, zmniejszać przychód osoby prawnej. Przedmiotowe wydatki stanowią jednak koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży środka trwałego, rzeczy lub praw majątkowych. Należy stwierdzić, że pojęcie inwestycji łączy się z wydatkami na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Inwestycją jest również ulepszenie środka trwałego. Tego rodzaju inwestycje nie są zaliczane do kosztów podatkowych. Jednak kosztami uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne dokonywane na podstawie art. 16a-16m ustawy o CIT. Zaniechanie inwestycji w ujęciu ustawy o CIT oznacza rezygnację z podjętych wcześniej zamierzeń, brak podejmowania kolejnych czynności związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym i – w konsekwencji – odstąpienie od inwestycji. Podobna sytuacja może też mieć miejsce w przypadku, gdy podatnik rezygnuje z wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wstrzymanie wydatków na ulepszenie środka trwałego również będzie zaniechaniem inwestycji. Warto wiedzieć, że mogą być one uznane za koszty uzyskania przychodów tylko wtedy, jeżeli do tej pory poniesione wydatki na ulepszenie powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości naliczone w okresie realizacji rozpoczętej inwestycji (na gruncie, za który wydatki są ponoszone) co do zasady zwiększają wartość inwestycji. Późniejsze odstąpienie od działań inwestycyjnych oznacza, iż generalnie poniesione koszty zaniechanych inwestycji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wygląda to inaczej, jeśli zaniechana inwestycja zostanie sprzedana. W momencie sprzedaży tego rodzaju inwestycja zmienia swój przedmiotowy charakter, a sama jej sprzedaż powoduje uzyskanie przychodu, a co za tym idzie, powstanie związku przyczynowo-skutkowego między przychodem a kosztem. Zaistnienie takiego związku uzasadnia uznanie kosztów poniesionych na wytworzenie obiektu będącego przedmiotem sprzedaży za koszt podatkowy.

Ostatnie zapytania:

  • czy w 2016 roku naliczono prewskanik niezkończone inwestycje
  • koszty energi w budowie inwestycji zaliczyć do przyjęcia śr trwałegop
  • badanie metodą pełną wydatków na inwestycje
  • używanie środka trwałego a niezakończona inwestycja
  • sprzedaż niezakończonej inwestycji a koszty w cit
  • opis inwestycji rozpoczętej w bilansie
  • niezakończonej nwestycji
  • niezakończone inwestycje
  • niezakończona
  • KSIEGOWANIE inwestycja do odsprzedazy
Więcej w inwestycje
Czas na nowe technologie, samą ceną firmy nie wygrają

Dotychczasowe źródło przewagi konkurencyjnej w postaci niskich kosztów będzie odgrywać coraz mniejszą rolę w związku z dostosowywaniem się cen i kosztów pracy do średnich unijnych - wynika z raportu firmy...

Zamknij