Kiedy pracodawca wypłaca zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński zawsze jest finansowany ze środków ZUS. Dzieje się tak zarówno w przypadku, kiedy wypłaca go Zakład, jak i gdy obowiązek ten ciąży na pracodawcy. Przed wypłaceniem zasiłku pracodawcy powinni zgromadzić potrzebne dokumenty. Pracownica może wystąpić z wnioskiem o urlop i zasiłek macierzyński już na dwa tygodnie przed przewidywaną datą porodu. O skorzystaniu z tej możliwości decyduje wyłącznie pracownica. Pracodawca nie może skierować jej na urlop macierzyński uznając, że pracownica nie może już efektywnie wykonywać swoich obowiązków. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o urlop i zasiłek macierzyński przed porodem pracownica powinna dostarczyć swojemu pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego oraz zaświadczenie lekarza o przewidywanej dacie porodu. Jeżeli pracownica przed porodem była na zwolnieniu lekarskim i w trakcie tego zwolnienia urodziła dziecko, to poród przerywa zwolnienie lekarskie. W tym przypadku pracownica nabywa prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu. Tak samo jest w przypadku innej nieobecności w pracy np. z powodu przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym. Jeżeli pracownica przed porodem nie korzystała z urlopu macierzyńskiego, to prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego nabywa w dniu porodu. Pracodawca zwykle udziela urlopu macierzyńskiego na podstawie informacji np. ze szpitala o urodzeniu dziecka przez pracownicę. Taka informacja nie jest jednak podstawą wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński od dnia porodu wypłaca się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenia pracownicy o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka. O tym, czy zasiłki w zakładzie pracy będą wypłacane przez pracodawcę czy ZUS decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada poprzedniego roku. Obowiązek ustalania prawa i wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2007 roku mają ci pracodawcy, którzy 30 listopada 2006 r. zgłaszali do ubezpieczenia co najmniej 21 osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu . Jeżeli pracodawca nie jest uprawniony do wypłacania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, to dokumentację pracownicy niezwłocznie powinien przekazać do ZUS. Do dokumentów pracodawca dołącza zaświadczenie o okresie udzielonego pracownicy urlopu macierzyńskiego oraz zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 o okresach niezdolności do pracy, okresie ubezpieczenia oraz wysokości uzyskanego wynagrodzenia. Informację na temat wymiaru udzielonego urlopu macierzyńskiego pracodawca może również zawrzeć w pkt 15: Uwagi ZUS Z-3. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po spełnieniu określonych warunków przysługuje również ojcu dziecka. Pracownik nabywa prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego na dziecko, jeżeli matka dziecka wykorzysta 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku na pisemny wniosek matki dziecka zostanie skrócony dla niej okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Pozostałą część niewykorzystanego urlopu i zasiłku macierzyńskiego przypadającą bezpośrednio po urlopie matki dziecka może wykorzystać jego ojciec, jeżeli przystąpił do ubezpieczenia chorobowego.

Ostatnie zapytania:

  • kto płaci za urlop macierzyński
  • kto wypłaca zasiłek macierzyński
  • urlop macierzyński kto wypłaca
  • zasiłek macierzyński kto wypłaca zus czy zakład pracy
  • zasiłek macierzyński kto wypłaca
  • kto wypłaca zasiłek macierzyński zus czy pracodawca
  • kto płaci urlop macierzyński
  • kto płaci macierzyński
  • zus zasilek macierzynski ile po porodzie wyplacaja
  • czy zus wyplaca zasilek macierzynski w duzej firmie
Więcej w prawo pracy
Co musi zrobić pracodawca, gdy pracownicy chcą się uczyć

Pracodawca nie może sprzeciwić się, gdy pracownik chce się kształcić. Ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych to obowiązek szefa. Ale o tym, czy skieruje pracownika na konkretny kurs lub studia i w...

Zamknij