W firmie musi być droga ewakuacji

Generalnie za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Kodeks pracy nakazuje mu zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przestrzegać przepisów dotyczących zasad bhp. Niewątpliwie mieszczą się w tym też regulacje przeciwpożarowe. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru m.in. możliwość ewakuacji przebywających w nim osób. Przepisy przeciwpożarowe określają warunki techniczne przy ewakuacji z budynku w zależności od jego wysokości nad i pod ziemią, powierzchni oraz przeznaczenia. Już na etapie uzgadniania projektu budowlanego niezbędne są ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku powinny być odpowiednie warunki ewakuacji. Mają one zapewnić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. W jaki sposób można to osiągnąć? W budynku ma być m.in. dostateczna ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, należy też zachować dopuszczalną długość, szerokość i wysokość przejść oraz dojść ewakuacyjnych. Trzeba także zapewnić bezpieczną pożarowo obudowę i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń. Bez cienia wątpliwości będą to jedyne w budynku schody wewnętrzne i klatki, którymi pracownicy mogą uciec z palącego się biurowca. Zatem dostępu do nich nie wolno blokować, zamykając wejścia na poszczególnych kondygnacjach. Pracodawca nie może się tłumaczyć, że robi to z obawy o kradzież sprzętu komputerowego czy innego mienia firmowego lub pracowników. Rzeczoznawcy dopuszczają wprawdzie zainstalowanie specjalnej szafki z kluczykiem przed ostatnimi drzwiami wyjściowymi z klatki schodowej, ale nie polecają takiego rozwiązania. Niezależnie od tego czy pracodawca jest właścicielem budynku, w którym pracuje zatrudniona załoga, użytkownikiem czy jego zarządcą nie zmienia to jego odpowiedzialności za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Właściciel budynku musi m.in. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz wyposażyć budynek lub obiekt budowlany w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Ma także zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Za wypełnianie tych obowiązków odpowiada także – w całości lub części – zarządca lub użytkownik budynku na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. Jeśli jednak takiej umowy nie ma, to odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. Pracodawcy muszą też pamiętać o jeszcze jednym poważnym wymogu. Jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika lub wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem, to ma on prawo powstrzymać się od jej wykonywania, a nawet oddalić się z miejsca pracy. Za ten czas przysługuje mu normalne wynagrodzenie.

Więcej w bezpieczeństwo i higiena pracy
Wynajmij biuro na godziny

Wielu przedsiębiorców nie chce ponosić kosztów związanych z wynajmowaniem biura przez siedem dni w tygodniu. Decydują się więc wynająć biuro na godziny. Muszą się jednak liczyć z całym wachlarzem nowych...

Zamknij