Czy możliwa jest kontrola spółki po jej likwidacji

Likwidacja spółki osobowej, która była podatnikiem VAT, uniemożliwia przeprowadzenie jej kontroli w zakresie obowiązków związanych z tym podatkiem. Czynności kontrolne w tym zakresie nie mogą być przeprowadzone w stosunku do wspólników nieistniejącej spółki. Spółka cywilna i spółka prawa handlowego niemająca osobowości prawnej (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna i spółka partnerska) z chwilą likwidacji traci byt prawny i od tego momentu nie jest już podatnikiem podatku od towarów i usług. W postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej wobec rozwiązania spółki cywilnej po wniesieniu przez nią skargi do sądu stronami postępowania stają się byli wspólnicy tej spółki i postępowanie to toczy się z ich udziałem. W tym przypadku wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej mają interes prawny w popieraniu skargi wniesionej przez spółkę cywilną przed jej rozwiązaniem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 grudnia 2005 r.). Taką samą zasadę należy zastosować do wspólników spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej (za wyjątkiem komandytariuszy i akcjonariuszy). Inaczej sprawa wygląda w trakcie kontroli podatkowej (prowadzonej na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa) czy kontroli skarbowej. Po likwidacji spółki prawa cywilnego lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej przestaje istnieć podatnik podatku od towarów i usług. Zlikwidowany podmiot nie może więc posiadać statusu kontrolowanego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej mimo że w okresie, który podlega kontroli podatkowej lub skarbowej, był podatnikiem podatku od towarów i usług. Z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika, aby kontroli podatkowej podlegały także osoby trzecie, o których mowa w rozdziale dotyczącym odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Osoba trzecia (w omawianym przypadku wspólnik spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej) nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę. W tym zakresie podmiotowość prawnopodatkową posiadała spółka cywilna lub spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej. To spółka była zobowiązana do rozliczania podatku od towarów i usług i płacenia podatku. W zakresie podatku od towarów i usług wspólnicy zlikwidowanej spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki dopiero po wydaniu decyzji orzekającej tą odpowiedzialność na podstawie przepisu art. 115 Ordynacji podatkowej. W świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest prowadzenie kontroli podatkowej lub skarbowej w zakresie podatku dochodowego wobec wspólników spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej (ponieważ to oni są podatnikami podatku dochodowego z tytułu udziału w spółce).

Ostatnie zapytania:

  • kontrola podatkowa likwidacja
  • co z kontrolą podatkową prowadzona po likwidacji spólki cywilnej
  • odpowiedzialność podatkowa spółka jawna likwidacja
  • przeprowadzenie kontroli po likwidacji firmy
  • kontrola w zlikwidowanej spółce
  • kontrola zlikwidoanej spółki
  • kontrola zus po likwidacji spólki
  • likwidacja a kontrola
  • likwidacja firmy a kontrola z ZUS
  • likwidacja kontrolowanej spółki
Więcej w likwidacja spółki, podatek dochodowy
Zgłoszenia podatkowe rozpoczynającego działalność

Przedsiębiorca debiutujący w biznesie, wśród wielu innych czynności rejestracyjnych, powinien załatwić formalności podatkowe. Najważniejszych musi dopełnić jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która chce prowadzić działalność...

Zamknij