Zgłoszenia podatkowe rozpoczynającego działalność

Przedsiębiorca debiutujący w biznesie, wśród wielu innych czynności rejestracyjnych, powinien załatwić formalności podatkowe. Najważniejszych musi dopełnić jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą ma już NIP, musi w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania) złożyć wypełniony formularz aktualizacyjny. Jedynie ci, którzy zamierzają działać w formie spółki cywilnej, muszą wystąpić o nadanie (nowego) NIP tej spółce. Wówczas właściwym dla takiego wystąpienia jest urząd skarbowy miejsca prowadzonej działalności spółki. On też jest właściwy ze względu na obowiązki wynikające z ustawy o VAT. Większość podatników rozpoczynając działalność gospodarczą może skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania: karty podatkowej lub ryczałtu. Podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie. We wniosku tym zgłaszają prowadzenie działalności uprawnionej do opodatkowania w formie karty (wymienionej w tabelach stanowiących załącznik do ustawy). Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeśli rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, to przed rozpoczęciem działalności. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność w ciągu roku podatkowego – do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Osoby, które nie mogą lub nie chcą skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtowej, płacą podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Poza nielicznymi wyjątkami osoby te mają wybór co do sposobu ustalania podatku: na podstawie skali tabeli podatkowej lub w stałej wysokości 19 proc. Jeśli chcą skorzystać z tego drugiego rozwiązania, są obowiązane złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeśli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, to termin ten upływa w dniu poprzedzającym rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy, którzy wybiorą kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy wykonujący czynności podlegające przepisom ustawy o VAT – a do takich należy działalność gospodarcza – są obowiązani przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne. Naczelnik rejestruje podatnika i potwierdza, że podmiot uzyskał status podatnika VAT czynnego lub w przypadku tych, którzy nie muszą się zarejestrować, ale rejestrują się i dalej będą korzystać ze zwolnienia z podatku – jako podatnika VAT zwolnionego.

Ostatnie zapytania:

  • zgłoszenie działalności po uzyskaniu pierwszego przychodu a forma opodatkowania
Więcej w podatek dochodowy
Kiedy VAT zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Generalnie podatnicy podatku dochodowego nie mogą zaliczyć VAT do kosztów uzyskania przychodów. Jednak jest taka możliwość, gdy VAT nie korzysta z odliczenia na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów...

Zamknij