Nienależnie pobrane świadczenia zawsze trzeba zwrócić

Ubezpieczeni nie zawsze mają świadomość tego, że jeżeli pobierali świadczenie nienależne, to muszą je zwrócić wraz z odsetkami. O obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia orzeka w formie decyzji właściwy oddział ZUS lub KRUS. Decyzja taka musi określać wysokość świadczenia podlegającego zwrotowi, okres, za jaki ma nastąpić zwrot, określenie odsetek i kosztów upomnienia, podstawę prawną decyzji oraz uzasadnienie. Od decyzji tej można odwołać się do sądu za pośrednictwem organu, który ją wydał. Obowiązek zwrotu dotyczy wszystkich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, przede wszystkim rent, w tym rodzinnej i socjalnej, emerytur, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wychowawczych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy. Nienależne są świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części. Warunkiem uznania świadczenia za nienależne jest pouczenie osoby je pobierającej o braku prawa do jego pobierania. Druga grupa przyczyn powodujących obowiązek zwrotu świadczenia dotyczy świadczeń przyznanych lub wypłaconych na podstawie nieprawdziwych zeznań, fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia. Zasadą jest to, że ZUS lub KRUS mogą żądać zwrotu świadczeń za okres trzech lat pobierania nienależnych świadczeń. W korzystniejszej sytuacji są jedynie osoby, które zawiadomiły organ wypłacający świadczenie o zajściu okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, ale nadal je pobierają. W takiej sytuacji ustawodawca uznaje za współodpowiedzialnego organ wypłacający świadczenie i dlatego zwrot świadczenia następuje tylko za okres 12 miesięcy od wydania decyzji o obowiązku zwrotu świadczenia. W takim przypadku nie ma też obowiązku zwrotu odsetek za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń. Po uprawomocnieniu się decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia organ wypłacający świadczenie może je potrącić wraz z kosztami odsetek i kosztów upomnienia z wypłacanych świadczeń. Jeżeli organ ten nie wypłaca już ubezpieczonemu żadnych świadczeń, to należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szansą dla osób, które zostały obciążone obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, może być złożenie wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu świadczeń, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie należności na raty. Wniosek taki musi być umotywowany szczególnie uzasadnionymi okolicznościami.

Ostatnie zapytania:

  • odstąpienie od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
  • jak zwrócić do ZUS nienalezne świadczenie
  • upomnienie wzór zwrot nienależnie pobranego świadczenia
  • nienależnie pobrane świadczenia
  • nienależnie pobrane odsetki przez bank
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń zus
  • odsetki swiadczenie nienalezne
  • nienależnie pobrane świadczenia zus
  • odsetki od nienależnie pobranego świadczenia chorobowego
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Więcej w ubezpieczenie społeczne
Kiedy najkorzystniej rozliczać się z ZUS-em

Przedsiębiorca osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej ma zobowiązania w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotnego. Zakres tych obciążeń jest uzależniony od wielu okoliczności. Najbardziej korzystają osoby rozpoczynające...

Zamknij