Najważniejsze zmiany prawa dla najmniejszych

Wśród przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2007 r. dla małych przedsiębiorców kluczowe znaczenie mają regulacje zawarte w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Od początku tego roku przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo do gminnej ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych skierowanych w związku z działalnością gospodarczą do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się nim w obrocie prawnym i gospodarczym. Także identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje teraz na podstawie NIP. Identyczny obowiązek posługiwania się NIP mają podmioty gospodarcze wpisane do KRS. Od nowego roku może się okazać, że wiele osób prowadzących działalność jednoosobowo nie będzie uważanych za przedsiębiorców na gruncie prawa podatkowego. Przy okazji nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca postanowił wyraźniej rozdzielić działalność gospodarczą od innych form aktywności zarobkowej. Może to sprawić, że wiele osób prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo, mimo wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, na gruncie prawa podatkowego będzie traktowanych nie jak prowadzący działalność gospodarczą, czyli osoby opodatkowane według zasad art. 14 ustawy o PIT, ale jak podatnicy wykonujący działalność osobiście, czyli objęci regułami określonymi w art. 13 ustawy. Za działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający te czynności i są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, także gdy wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza drobne korekty w zakresie zryczałtowanych form płacenia podatku. Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 6 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. Jednak ta kluczowa zmiana ma wejść w życie dopiero od l stycznia 2008 r. Oznacza to, że w 2007 roku z ryczałtu mogą korzystać ci, których przychody nie przekroczą w tym roku 250 000 euro, czyli 995 875 zł.

Więcej w mały przedsiębiorca, podatek dochodowy
Mało podatkowych przywilejów

Zakłady pracy chronionej nie są już zwolnione od podatku dochodowego. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może natomiast otrzymać pomoc finansową, np. dofinansowanie do ich wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Zamknij