Wspólna odpowiedzialność musi być oparta na umowie

Powierzanie mienia pracodawcy z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się łącznie kilku pracownikom nie jest zjawiskiem rzadkim, szczególnie u tych pracodawców, którzy zajmują się sprzedażą czy przechowywaniem towarów. Wspólna odpowiedzialność majątkowa stanowi jednak odstępstwo od zasady indywidualnego rozliczania się z mienia powierzonego przez pracodawcę i dlatego podlega szczególnym uregulowaniom. Odpowiedzialność tego rodzaju wymaga zawarcia stosownej umowy. Zanim jednak do tego dojdzie, pracodawca musi uzyskać zgodę wszystkich pracowników, którzy mają umowę podpisać. Oni też muszą wyrazić akceptację na to, aby w miejscu, w którym znajduje się powierzone mienie, mogły przebywać inne osoby, które nie ponoszą z nimi wspólnej odpowiedzialności. Każda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością majątkową rodzi obowiązek zawarcia nowej umowy. Warunek dokonania pomiędzy pracodawcą a pracownikami pisemnych ustaleń co do warunków sprawowania wspólnej pieczy nad powierzonym mieniem narzuca kodeks pracy. Od zawarcia umowy o współodpowiedzialności majątkowej uzależnia on bowiem istnienie określonej w nim odpowiedzialności pracowniczej. Umowa taka jest podstawą łącznego powierzenia mienia i musi być sporządzona na piśmie. Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej pracowników niezawarta w formie pisemnej jest nieważna. Wspólna odpowiedzialność polega na umownym określeniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Dlatego też kwestia ta musi być uregulowana w treści umowy. Części, w jakich pracownicy odpowiadają za szkody w powierzonym mieniu, mogą być równe lub zróżnicowane, zaś zakres odpowiedzialności dla każdego pracownika wyraża się na ogół w stosunku procentowym lub ułamkowym do wyrządzonej szkody. Czas obowiązywania umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej uzależniony jest od trwania stosunku pracy łączącego pracodawcę i odpowiedzialnych pracowników. Z powiązania obu umów wynika to, że zakończenie zatrudnienia powoduje także ustanie umowy o wspólnej odpowiedzialności majątkowej. Sytuacji tej nie można jednak odwrócić, gdyż pomimo zakończenia odpowiedzialności majątkowej umowa o pracę obowiązuje nadal. Wypowiedzenie umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność majątkową wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji.

Więcej w kodeks pracy, odpowiedzialność pracownicza
Za chorobę niech płaci ZUS

Chcemy, aby pracodawca płacił wynagrodzenie chorobowe za 14 dni, a nie jak jest dzisiaj, aż za 33 dni - podkreśla Jacek Męcina, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Szacuje się,...

Zamknij