Rozliczamy pracownika na dwóch etatach

Pracownik może zawrzeć z tym samym pracodawcą kilka umów o pracę. Tak samo może je zawrzeć z kilkoma pracodawcami. Pojawia się wówczas tylko jeden problem: jak wyliczyć mu wynagrodzenie chorobowe, urlop, podatek i składki. Gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, to przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pracodawca musi uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego. Tak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie 29 kwietnia 2005 r. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko interpretacja MF, z którą zresztą nie wszyscy komentatorzy się zgadzają. Dlatego dla pracodawcy będzie bezpieczniej, jeżeli – mając pracownika zatrudnionego na dwóch umowach – zada pytanie dotyczące kosztów urzędowi skarbowemu w trybie art.143 ordynacji podatkowej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w zeznaniu rocznym pracownik będzie musiał uwzględnić tylko koszty uzyskania przychodu przysługujące do wysokości rocznego limitu. Natomiast kwota, o którą pomniejsza się zaliczkę na podatek, może być odliczona w miesiącu tylko raz. Kwota ta na cały 2007 rok wynosi dla jednej osoby 572,54 zł. To oznacza, że w miesiącu nie może być odliczone więcej niż 47,71 zł. Pracownik, który pracuje u tego samego pracodawcy na dwóch etatach, musi mieć rozliczone składki do ZUS od całości przychodów. Pracownik zatrudniony równolegle u dwóch pracodawców musi mieć opłacane składki z każdej z tych umów. Dlatego drugi pracodawca rozlicza pracownika w ZUS odrębnie. Natomiast pracownik musi poinformować obu pracodawców, gdy suma wynagrodzeń z obu umów, czyli łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekroczy 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2007 r. – 78 480 zł). Od tej pory obaj pracodawcy będą odprowadzać do ZUS tylko składki na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeżeli pracownik ma kilka źródeł przychodów (kilka z umów o pracę), to z każdej z tych umów muszą być opłacane składki na Fundusz Pracy wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (w 2007 r. – 936 zł). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy pracownik ma zawarte dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak i tej, gdy wiążą go umowy z różnymi pracodawcami. W wypadku składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika. Jeśli pracownik ma dwie umowy o pracę, to: • jeśli pracodawca jest jeden, powinien sumować przychody pracownika i składki wykazywać w jednym bloku ZUS RCA, • jeśli pracodawców jest dwóch lub kilku, to każdy z nich powinien od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi rozliczyć składkę na FGŚP (o ile oczywiście sam ma obowiązek odprowadzania tych składek). Jeśli firma zatrudnia pracownika na dwóch etatach, to z każdego przysługuje mu odrębny urlop wypoczynkowy. Jako prawo pracownika urlop jest liczony oddzielnie dla każdego stosunku pracy. Oznacza to, że każdy z pracodawców musi obliczyć, ile dni wypoczynku należy się zatrudnionemu, uwzględniając jego staż i wymiar czasu pracy. Podobnie musi postąpić szef, gdy z pracownikiem podpisał dwie umowy o pracę, np. każdą na inny wymiar etatu.

Ostatnie zapytania:

  • dwie umowy o pracę a zus
  • umowa na jeden etat a praca na dwoch etatach jakie wynagrodzenie
  • dwie umowy sumuja sie do rocznego
  • zatrudnienie u dwóch pracodawców a składki
  • praca w dwóch firmach a składki zus
  • dwie umowy o pracę u różnych pracodawców a składki zus
  • kto placi zus w przypadku 2 pracodawcow
  • kwota wolna od podatku dwie umowy z różnymi pracodawcami
  • mam dwie prace po pol eratu ile mam urlopu w kazdej
  • pracownik ma dwie umowy co z fp
Więcej w kodeks pracy, prawo pracy
Trzeci kontrakt musi być na czas nieokreślony

Pracodawcy wolą terminowe umowy o pracę od tych na czas nieokreślony. I nie ma im się co dziwić. Umowy terminowe łatwiej jest rozwiązać. Mają one krótsze okresy wypowiedzenia i mniej...

Zamknij