Zanim skorzystasz z uproszczenia, sprawdź, czy spełniasz warunki

Procedura uproszczona w międzynarodowym (wewnątrzunijnym) obrocie gospodarczym powinna – z założenia – ułatwić przedsiębiorcom rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu VAT. Okazuje się jednak, że tak nie jest. Transakcja trójstronna to taka transakcja, w której bierze udział trzech podatników VAT, każdy pochodzący z innego kraju Unii Europejskiej. Sprzedaż jest wykonywana łańcuchowo, „po kolei”, tj. pierwszy podatnik (1) sprzedaje towar drugiemu (2), a drugi trzeciemu (3). Natomiast towar, najczęściej ze względów logistycznych, jest przesyłany bezpośrednio od podatnika (1) do podatnika (3). Dodatkowym warunkiem jest aby transport lub wysyłka towaru były organizowane przez podatnika (1 lub 2). Transakcje trójstronne mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych lub rozliczane z zastosowaniem procedury uproszczonej. Procedura ta polega na tym, że ostatni (3) w kolejności podatnik rozlicza VAT z tytułu wykonania na jego rzecz dostawy towarów przez podatnika (2), w konsekwencji podatnik (2) jest „odciążony” od wielu obowiązków administracyjnych. Procedurę uproszczoną można jednak zastosować tylko wtedy, gdy spełnione są dodatkowe warunki, o których mowa w art. 135 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT. W praktyce, z powodu błędnej lub niedokładnej analizy przepisów, podatnicy stosują procedurę uproszczoną niewłaściwie. Zgodnie z art. 153 ust. l pkt 4 ustawy o VAT procedura uproszczona może być zastosowana, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: • dostawa na rzecz podatnika (3) była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u podatnika (2); • podatnik (2) dokonujący dostawy na rzecz podatnika (3) nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka, • podatnik (2) stosuje wobec podatnika (l i 3) ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, który został mu przyznany przez państwo członkowskie inne niż to, w którym zaczyna się lub kończy transport lub wysyłka, • ostatni w kolejności podatnik VAT (3) stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT państwa członkowskiego, w którym kończy się transport lub wysyłka, • ostatni w kolejności podatnik VAT (3) został wskazany przez podatnika (2) jako obowiązany do rozliczenia VAT od dostawy towarów realizowanej w ramach procedury uproszczonej (poprzez m.in. odpowiednią adnotacją na fakturze).

Więcej w podatek VAT, procedura uproszczona
Kasę fiskalną warto mieć w terminie

Kasa fiskalna w firmie to dodatkowe obowiązki. Trzeba wydawać paragony, drukować raporty, pamiętać o obowiązkowych przeglądach. Warto jednak zainstalować ją w terminie i dopełnić wszystkich związanych z tym formalności. W...

Zamknij