Różne metody amortyzacji

Podatnik ma wiele możliwości wyboru, w jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Może wybrać jedną z dwóch głównych metod amortyzacji lub zastosować stawki indywidualne albo jednorazowo zaliczyć w koszty odpis niektórych środków trwałych. Metodą liniową dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w ten sposób, że stawka amortyzacyjna jest identyczna w każdym roku. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu procentowych stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Amortyzacja degresywna to metoda naliczania odpisów amortyzacyjnych pozwalająca na skrócenie okresu zaliczania wartości początkowej środka trwałego. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. W następnych latach podatkowych odpisów dokonuje się od wartości początkowej tych składników majątku podatnika, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadami dotyczącymi metody liniowej. Od tego roku wprowadzono do ustawy o PIT możliwość jednorazowej przyspieszonej amortyzacji dla niektórych podatników. Została ona wprowadzona zamiast przyspieszonej amortyzacji dla fabrycznie nowych środków trwałych. W stosunku do dawnych regulacji jednorazowa amortyzacja została wprowadzona dla szerszej grupy środków trwałych, preferując małych i rozpoczynających działalność podatników w celu zwiększenia bazy dla tworzenia nowych miejsc pracy. Pomoc w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Jedną z możliwości, które przysługują przedsiębiorcy jest wybór indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla ulepszonych i używanych środków trwałych. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.

Więcej w amortyzacja, metody amortyzacji
Jednorazowy odpis to pomoc de minimis

Korzystając z możliwości szybkiej jednorazowej amortyzacji, nie można zapominać, że jest to pomoc de minimis w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, która nie może przekroczyć określonych limitów Od 1 stycznia...

Zamknij