Zamawiający nie może żądać dowodu wpłaty wadium

Zamawiający nie może wykluczyć wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani odrzucić jego oferty tylko dlatego, że wykonawca nie złożył wraz z ofertą dowodu wniesienia wadium. Zamawiający często żądają złożenia takiego dowodu wraz z ofertą. Czasem usiłują też kontynuować wyniesiony z czasów obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r. zwyczaj wykluczania wykonawców z powodu niezłożenia tego dokumentu wraz z ofertą. Jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca musi, na żądanie zamawiającego, wnieść wadium. Jeśli tego nie zrobi lub zrobi to niezgodnie z wymaganiami ustawowymi lub określonymi przez zamawiającego, to podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust 2 pkt 4 prawa zamówień publicznych. Przepis ten dotyczy jednak samego wadium. Natomiast udział w postępowaniu nie zależy od tego, czy wykonawca przedstawi dowód wpłaty wadium na rachunek zamawiającego albo pokwitowanie złożenia dokumentu gwarancji lub poręczenia u zamawiającego. Dowód wniesienia wadium nie stanowi treści oferty, bo nie jest oświadczeniem woli zawarcia umowy określającym istotne jej postanowienia (a tak brzmi kodeksowa definicja oferty). Dlatego zamawiający nie może z tego tylko powodu odrzucić oferty wykonawcy. Poza tym, zgodnie z art. 25 ust. 1 pzp, zamawiający ma prawo żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że zamawiający nie powinien nawet żądać dowodu wniesienia wadium, bo jest to dokument całkowicie mu niepotrzebny. Żądając przedstawienia takiego dowodu, zamawiający tłumaczą się najczęściej tym, że jest to dla nich ułatwienie przy sprawdzaniu ofert, bo pozwala ustalić, czy wadium zostało wniesione. Jednak nie jest to prawda, bo zamawiający nie może potwierdzać wniesienia wadium jedynie „dowodem wpłaty”. Byłoby to z jego strony poważne zaniedbanie. Niezależnie od tego, czy wykonawca przedstawi mu takie pokwitowanie, zamawiający i tak musi sprawdzić, czy dokument gwarancji wadialnej lub poręczenia został wniesiony (dołączony do oferty, złożony w kasie lub innym miejscu zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia) albo czy pieniądze wpłynęły na jego rachunek. Informację taką zamawiający może otrzymać od swoich pracowników lub z banku. Nie może wymagać, by wykonawca dodatkowo mu to jeszcze udowadniał. Dodajmy, że ponieważ dowód wniesienia wadium nie jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zamawiający nie może żądać jego uzupełnienia na podstawie art. 26 ust 3 pzp.

Ostatnie zapytania:

  • dolaczenia do dokumentu
  • art 25 pzp a dowod wniesienia wadium
  • potwierdzenie wplaty wadium
  • potwierdzenie wniesienia wadium
  • czy zamawiajacy moze nie xzatrezymac wadium
  • czy można odrzucić oferte bez potwierdzenia zapłaty wadium
  • czy mozna nie żądac wadium
  • czy dowod zaplaty gwarancji moze byc wadium
  • brak potwierdzenia wniesienia wadium a odrzucenie oferty
  • brak dowodu wplacenia wadium
Więcej w wadium
Wadium, które przepadło, nie zawsze jest podatkowym kosztem

Wadium może być kosztem firmy, także gdy wygra ona przetarg, lecz nie zawrze umowy. Z wyjaśnień organów podatkowych wynika jednak, że nie w każdym przypadku. To, że wpłacone wadium można...

Zamknij