Jak zaplanować pracę w 2007 roku

Organizacja pracy należy do kompetencji pracodawcy, dlatego też kodeks pracy traktuje te kwestie marginalnie. Przepisy statuują jedynie zasadę, że organizowanie pracy powinno odbywać się w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy zatrudnionych pracowników, oraz zakreślają granice czasowe, w jakich można dysponować czasem pracy pracownika. Pracodawca sam musi więc zadbać o sprawną organizację pracy i to z odpowiednim wyprzedzeniem. Początek roku to właściwy moment na sporządzenie planu urlopów i rozplanowanie czasu pracy. Pracodawca powinien także przeanalizować stan załogi, jaką będzie mógł dysponować w nowym roku, bo może zaistnieć konieczność ustalenia zastępstwa dla pracowników, którzy będą dłuższy czas nieobecni w pracy. Zrewidowania wymagają także obowiązki pracodawcy, które wiążą się z określonym terminem. W roku 2007 może bowiem przypadać termin przeprowadzenia okresowych badań lekarskich lub upływać okres używalności odzieży i obuwia roboczego. Przy planowaniu czasu pracy pracodawca musi pamiętać o kilku generalnych zasadach. Przede wszystkim trzeba tak zaplanować pracę pracowników, aby nie tworzyć stałego systemu pracy nadliczbowej, gdyż praca ponad ustalone normy czasu pracy dopuszczalna jest tylko w sytuacjach określonych w kodeksie pracy. Pracodawca musi więc prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym i pamiętać o zapewnieniu pracownikom dobowego i tygodniowego wypoczynku. Istotnym elementem organizacji pracy są systemy i rozkłady czasu pracy. Być może potrzeby firmy wymuszą w tym roku zmiany w tym zakresie. W takim przypadku pracodawca powinien pamiętać, że wybór określonego systemu i rozkładu czasu pracy musi znaleźć swój formalny wyraz, poprzez wskazanie go w odpowiednich regulacjach zakładowych. Plan urlopów jest z jednej strony konstruowany w oparciu o wnioski składane przez pracowników, z drugiej natomiast – weryfikowany potrzebami pracodawcy, w zakresie konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Przy konstruowaniu planu urlopów pracodawca musi mieć orientację, jak przedstawia się stan wykorzystania wypoczynku za rok 2007. Może się bowiem okazać, że u niektórych pracowników pozostała na koncie pula zaległego wypoczynku. Najpóźniejszą datę wykorzystania urlopu za miniony rok wyznacza koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Z obowiązku sporządzania planu urlopów zwolnieni są pracodawcy, u których działająca zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Podobnie pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe, może uzgadniać terminy udzielenia urlopów w porozumieniu z pracownikami, bez konieczności konstruowania planu.

Więcej w czas pracy, organizacja pracy
Oddaj dwa dni wolne albo za jeden z nich zapłać dodatek

Gdy pracodawca zlecił pracę 11 listopada br., to nie wystarczy, że jako rekompensatę wypłaci dodatki do wynagrodzenia. Niewykluczone, że będzie musiał zapewnić pracownikowi dwa dni wolne - pierwszy za Narodowe...

Zamknij