Kiedy rozpoznać przychód z tytułu dostawy mediów

Od Nowego Roku zmieniły się zasady określania przychodów podatkowych z tytułu tzw. usług medialnych. Może to powodować problem z rozliczeniem części usług wykonanych w grudniu, na które faktury zostały wystawione dopiero w styczniu 2007 r. Do końca 2006 r. w przypadku rozliczeń z tytułu tego rodzaju usług (dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów) za datę powstania przychodu należnego uważało się wynikający z faktury termin płatności. Obecnie, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Różnica jest więc zasadnicza – gdy okres rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a termin płatności wypada w następnym miesiącu, podatnicy zmuszeni są w 2007 r. do wykazywania przychodów podatkowych o miesiąc wcześniej, aniżeli to wynikało z przepisów obowiązujących w 2006 r. Przepisem, który miał dać odpowiedź na pytanie jak usunąć kolizję między starymi a nowymi regulacjami, jest art. 5 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że w zależności od tego, kiedy podatnik wystawi fakturę za usługi medialne wyświadczone w grudniu 2006 r. – jeszcze w 2006 r. czy już w styczniu 2007 r., będzie stosował odpowiednio stare bądź nowe przepisy. Oznacza to, że u tych podatników, którzy wystawili faktury za grudniowe usługi medialne przed l stycznia 2007 r., przychód powstałby w styczniu 2007 r. Natomiast u podatników, którzy wystawią faktury za te usługi po 31 grudnia 2006 r., powstałby on jeszcze w starym roku podatkowym. Konieczność rozpoznania przychodu z usług medialnych – wyświadczonych w grudniu 2006 r., a udokumentowanych fakturą wystawioną w styczniu 2007 r. – przy kalkulacji wysokości dochodu jeszcze za 2006 r. budzi uzasadnione wątpliwości. Przy zmianie przepisów prawa materialnego powinna być stosowana zasada niedziałania prawa wstecz. Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 stycznia 2007 r., nie mogą mieć więc wpływu na kształtowanie dochodu i podstawy opodatkowania określanych jeszcze za 2006 r. Poza tym art. 11 ustawy nowelizującej mówi, że zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia. To, moim zdaniem, przesądza, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. nie mogą powodować konieczności uwzględniania przy kalkulacji podstawy opodatkowania za 2006 r. jakichkolwiek wartości ustalanych na podstawie nowych przepisów. Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy faktura za grudniowe usługi medialne zostanie wystawiona (przed l stycznia 2007 czy też po 31 grudnia 2006 r.), przychód z tytułu tej usługi podatnik powinien uwzględnić przy kalkulacji wysokości zaliczki na podatek należnej za miesiąc, w którym przypadł termin płatności za tę usługę.

Więcej w przychody
Firmowe wydatki zmniejszają podatek

Wykazane w księdze przychody możemy pomniejszyć o koszty działalności. Dzięki temu mamy mniejszy dochód i zapłacimy niższy podatek. Jakie wydatki możemy zaliczyć do kosztów podatkowych? Bardzo różne. Podstawowy warunek jest...

Zamknij