W jakiej sytuacji pozew zostanie zwrócony wnioskodawcy

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wystąpić do sądu pracy z żądaniem rozstrzygnięcia sporu. Pozew musi spełniać jednak określone wymogi formalne. Jeżeli nie będą one zachowane, sąd zwróci pozew, a wnioskodawca może ponieść konsekwencje tego zaniedbania. Po wniesieniu pozwu do sądu pracy sędzia przewodniczący dokonuje wstępnego badania sprawy sprawdzając, czy spełnione są warunki formalne pozwu. Pozew powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, dokładne oznaczenie ich miejsc zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedziby, jeśli stronę reprezentuje pełnomocnik – jego oznaczenie oraz dołączenie pełnomocnictwa, dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu (chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna), przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony lub pełnomocnika. Trzeba też pamiętać, że do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Jeżeli pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, sędzia przewodniczący wzywa powoda, pod rygorem zwrócenia pozwu, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu sędzia przewodniczący zwraca pozew. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi. W terminie 7 dni od jego otrzymania powód może wnieść na to zarządzenie zażalenie. Zwrot pozwu nie uniemożliwia ponownego jego wniesienia do sądu, jednak zwrócony pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Uzupełnienie braków formalnych pozwu w wyznaczonym terminie powoduje natomiast, że pozew wywołuje skutek od chwili jego wniesienia. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku opłat od pozwu. Jeżeli pozew podlega opłacie, a takiej opłaty przy wnoszeniu pozwu nie uiszczono, sędzia przewodniczący wzywa powoda, pod rygorem zwrócenia pozwu, do opłacenia go w terminie tygodniowym. Jeżeli pozew, który podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu, wniósł adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy i pozew ten przy jego wnoszeniu nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca go bez wezwania o uiszczenie opłaty. Złagodzeniem tej zasady jest regulacja, zgodnie z którą w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych wyżej strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

Ostatnie zapytania:

  • zwrot pozwu
  • zwrot pozwu ponowne wniesienie
  • fizyczny zwrot pozwu
  • zarządzenie o zwrocie pozwu
  • zwrot pozwu z powodu brakow formalnych kpc
  • uzupełnione braki przed faktycznym zwrotem pozwu
  • zwrot pozwu a opłata
  • zaezadzenie zwrot pozwu
  • czy można uzupełnić braki formalne po zwrocie pozwu
  • zwrot pozwu przez sad
Więcej w sąd pracy
Spory z pracownikami i ich rozwiązywanie

Spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą najczęściej znajdują swój finał na sali sądowej. Praktyka pokazuje jednak, że procesy pracownicze ciągną się miesiącami, a nawet latami, dlatego też warto skorzystać z polubownej...

Zamknij