Czy w firmie mogą być jednocześnie dwa regulaminy wynagradzania

Pracodawcy, którzy przejmują inny zakład pracy na podstawie art. 231 kodeksu pracy, są w kłopocie. Prawnicy nie są bowiem zgodni, czy mogą wtedy obowiązywać w firmie dwa regulaminy (jeden zakładu przejmującego, drugi – zakładu przekazywanego), czy tylko jeden. A jeśli tak, to który? Zdaniem profesora Krzysztofa Rączki z Uniwersytetu Warszawskiego dwa regulaminy będą obowiązywać wtedy, gdy zakład pracy przechodzi na innego pracodawcę na podstawie art. 231 k.p. Wówczas w połączonym zakładzie funkcjonują dwa regulaminy wynagradzania: ten stosowany u pracodawcy przejmującego i ten przyjęty wcześniej u pracodawcy przejmowanego. Oczywiście mogą one inaczej ustalać zasady wynagradzania pracowników. Może to przeczyć zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu, ale są to konsekwencje przejęcia zakładu oraz braku odpowiednich regulacji. Według prof. Rączki dwa regulaminy wynagradzania mogą obowiązywać nawet przez dłuższy czas – do chwili uzgodnienia przez pracodawcę zupełnie nowej jego treści z zakładową organizacją związkową lub zakładowymi organizacjami związkowymi albo objęcia pracowników zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Gdyby jednak pracodawca chciał zmienić postanowienia obowiązujących u niego regulaminów wynagradzania na mniej korzystne, to wprowadza je w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu prawnego stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Nawet nowy regulamin wynagradzania nie może proponować postanowień mniej korzystnych niż te, które wynikają z ustawowych przepisów prawa pracy oraz układu zbiorowego pracy. Podobnie uważają prawnicy Państwowej Inspekcji Pracy. Przypominają jednak, że gdyby regulamin obowiązujący u nowego pracodawcy określał zasady wynagrodzenia korzystniej niż ten, który obowiązywał w przejmowanym zakładzie pracy, wówczas gorsze rozwiązania zastępowane są lepszymi. Oznacza to więc, że jeden z regulaminów w „korzystniejszej części” wyparłby drugi, a obowiązywałby do czasu ustalenia kolejnego – nowego, wspólnego regulaminu wynagradzania dla obu grup pracowników. Z kolei prawnicy z Ministerstwa Pracy uważają, że przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę nie ma mowy o tym, by jednocześnie obowiązywały dwa regulaminy wynagradzania. Może istnieć tylko jeden. Dlaczego? Przy przejęciu zakładu pracy pracownik przechodzi z dotychczasową umową o pracę i z tymi elementami regulaminu wynagradzania, które dotyczą tej umowy i jego warunków zatrudnienia. Jeśli natomiast u poprzedniego pracodawcy zasady wynagradzania stosowane na podstawie regulaminu wynagradzania były korzystniejsze w stosunku do przejmującego pracodawcy, to nowy – jeżeli chce ujednolicić warunki dla całej załogi – musi wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające. Takie ujednolicenie zaleca się, aby uniknąć ryzyka dyskryminacji. Resortowi prawnicy nie mają jednak takiej pewności co do kwestii, czy podobne wypowiedzenie zmieniające należy wręczyć, gdy nowy pracodawca oferuje lepsze warunki w regulaminie wynagradzania niż poprzednia firma.

Ostatnie zapytania:

  • czy jeden pracodawca może mieć kilka regulaminów pracy
  • regulamin wynagradzania czy może być dwa
  • regulamin pracy i wynagrodzenia czy może byc wspolny
  • regulamin pracy czy moze byc inny dla kazdego oddzialu firmy
  • przejęcie zakładu a regulamin pracy i wynagradzania
  • Nie wszyscy moga byc wszędzie jednocześnie
  • dwa regulaminy wynagradzania w jednym zakładzie pracy
  • czy w firmie moga byc dws reguaminy wynagradzania
  • czy układ zbiorowy i regulamin wynagradzania mogą obowiązywać jednocześnie
  • szkolenie przejęcie zakładu pracy
Więcej w kodeks pracy, prawo pracy
Trzeba sporządzić wykaz prac lekkich

Pracodawca może zatrudnić młodocianego przy pracach lekkich, ale najpierw musi ustalić ich wykaz. Powinien też pamiętać o limitach czasu pracy i szczególnych zasadach ochrony zdrowia młodocianych. Młodocianym w rozumieniu kodeksu...

Zamknij