Wprowadzanie wzorców, gdy umowa trwa

Firma posiadająca dość silną pozycje na rynku nie musi zgadzać się na propozycje innych uczestników obrotu i może wprowadzić własne wzorce umów. Musi jednak, tak jak każdy, przestrzegać kodeksu cywilnego. Pod pojęciem wzorce umów rozumie się ogólne warunki kontraktów, regulaminy czy formularze do wypełnienia. Mogą one zostać przygotowane przez jedną stronę (proponenta) również w trakcie stosunku umownego o charakterze ciągłym. Dotyczą one zarówno stosunków przedsiębiorców z konsumentami, jak i obrotu dwustronnie profesjonalnego. Gdy strony umowy wiąże stały stosunek zobowiązany, to zgodnie z art. 384 k.c., wzorzec wydany przez proponenta będzie obowiązujący dla drugiej strony umowy (przystępującego), o ile proponent spełni wymagania stawiane wydawaniu wzorców i jeśli przystępujący nie wypowie umowy w najbliższym możliwym terminie. Unormowanie kodeksu pozwalające wprowadzać i modyfikować wzorce w trakcie umowy daje oczywiście o wiele większe uprawnienia proponentowi niż drugiej stronie, czyli przystępującemu. W zasadzie proponent może przygotować wzorzec zarówno wtedy, kiedy pierwotnie strony zawarły umowę w sposób klasyczny, po negocjacjach, jak i wówczas, gdy proponent chce zmienić wzorzec, którego użył do zawarcia umowy, z której wynikło zobowiązanie o charakterze ciągłym (np. umowa ubezpieczenia). Są i tacy, którzy uważają, iż wzorzec wiąże drugą stronę tylko w sytuacji, gdy został on wydany po raz pierwszy. Gdy jednak już pierwotnie umowę wydano z użyciem wzorca, to uprawnienie do jego modyfikacji musiałoby wynikać z treści owej umowy lub z wyraźnie sformułowanego przepisu ustawy. Zawsze jednak należy pamiętać, że postanowienie takie, niezależnie od przyjętego podejścia, nie może mieć charakteru blankietowego. Oznacza to, że powinna określać sytuacje, w jakich możliwe są zmiany umowy przez wydanie nowego wzorca po to, by chronić przystępującego przed ewentualnym kaprysem proponenta. Klauzula taka nie może również uprawniać do zmian naruszających istotę pierwotnej umowy ani dotyczących istotnych elementów umowy. Zmieniony wzorzec powinien być przystępującemu przedsiębiorcy doręczony (co najmniej nowe postanowienia). Jeżeli przedsiębiorca, który zaakceptował pierwotne warunki, złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy po otrzymaniu nowego wzorca, umowa wygaśnie od daty tej deklaracji. Gdyby zaś nie zareagował, stosunek zobowiązaniowy zostanie utrzymany w zmodyfikowanej postaci i będzie obowiązywał w postaci nowego wzorca. Podstawą prawną omawianych kwestii dot. wzorców umów jest ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

Więcej w prawo cywilne, proponent
Kiedy pracodawca płaci odszkodowanie

Pracodawcy muszą się liczyć z tym, że nawet 10 lat od wypadku przy pracy poszkodowany pracownik może zażądać od nich odszkodowania na podstawie prawa cywilnego. Pracownik, który ulegnie wypadkowi przy...

Zamknij