Jaki podatek odprowadzić od dochodów zarządcy

Przedsiębiorca, który zatrudnia menedżera do zarządzania firmą, musi pamiętać, by dla celów rozliczeń podatkowych i składkowych nie traktować go jak pracownika. Wprawdzie potrąci mu „pracownicze” koszty uzyskania przychodów, ale nie odliczy składek należnych od dochodów wolnych od podatku. Natomiast obliczając składki do ZUS, nie zastosuje tych wyłączeń, jakie uczyniłby, gdyby zatrudniał pracownika. Rozliczając menedżera z jego dochodów, nie musimy zastanawiać się nad tym, czy zarządzający naszą firmą zawarł tylko tę jedną umowę, czy może świadczy usługi zarządzania w ramach działalności gospodarczej. Dla celów podatkowych wszelkie przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Dotyczy to również przychodów z umów zawieranych w ramach prowadzonej przez menedżera pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatrudniając menedżera, musimy potrącić od jego przychodów 19-procentową zaliczkę. I to niezależnie od wysokości przychodów osiągniętych przez menedżera od początku roku. Zanim odprowadzimy zaliczkę do urzędu skarbowego, musimy pomniejszyć ją też o koszty uzyskania przychodów w wysokości 102 zł 25 gr miesięcznie, a za cały rok podatkowy nie więcej niż 1227 zł (jeżeli menedżer uzyskuje przychody od dwóch lub więcej zakładów pracy -1840 zł 77 gr). Obliczoną zaliczkę musimy też zmniejszyć o składki na ubezpieczenia: emerytalne (obowiązkowe), rentowe (obowiązkowe), wypadkowe – jeżeli kontrakt jest wykonywany w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorcy która zatrudnia menedżera, chorobowe – jeżeli menedżer zgłosi płatnikowi, że chce być objęty tym ubezpieczeniem (jest ono dobrowolne). Obliczając podstawę, od której będą obliczone składki do ZUS, musimy pamiętać, że do menedżera nie stosuje się wyłączeń, o których mowa w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. Wyłączenia te stosuje się tylko wtedy, gdy zatrudniony jest pracownikiem. W praktyce oznacza to, że w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia menedżera musimy uwzględnić np. diety i inne należności z tytułu podróży służbowej. Pociąga to za sobą dalsze skutki, bo jeżeli przychody są wolne od podatku to: • przy obliczaniu zaliczki na podatek nie można odjąć naliczonych do tych dochodów składek na ubezpieczenia społeczne, • obliczonej zaliczki na podatek nie można zmniejszyć o część składki zdrowotnej, obliczoną od tych dochodów. Do końca lutego następnego roku zatrudniający musi wystawić menedżerowi PIT-11/8B. Na tej podstawie menedżer sam rozliczy się z podatku, doliczając łączny dochód z kontraktu do pozostałych dochodów i stosując tym razem już skalę podatkową: 19, 30 i 40 proc.

Więcej w podatek dochodowy, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem
Na Cyprze ważna rezydencja podatkowa

Spółki będące rezydentami Republiki Cypru podlegają opodatkowaniu lokalnym podatkiem dochodowym od wszystkich swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Za rezydenta Cypru uważana jest spółka, która jest zarządzana i...

Zamknij