Urząd może przedłużyć termin zwrotu tylko wtedy, gdy sprawdza, a nie gdy kontroluje

Organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu różnicy VAT, jeżeli zasadność zwrotu wymaga sprawdzenia. Postanowienie o przedłużeniu terminu powinno być wydane w ramach czynności sprawdzających. Tymczasem organy podatkowe wręcz nagminnie – w celu sprawdzenia zasadności zwrotu – wszczynają kontrolę podatkową. Dzięki temu podatnicy mogą, moim zdaniem, żądać ewentualnych odsetek w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a nie o połowę niższej opłaty prolongacyjnej. Kiedy przedłużenie wchodzi w grę ustawa o VAT przewiduje zwrot różnicy podatku w trzech terminach: 25, 60 i 180 dni od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Gdy ustawowy termin zwrotu jest krótszy niż 180 dni, naczelnik urzędu skarbowego, w razie konieczności sprawdzenia zasadności zwrotu, może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Nie istnieje żaden przepis uprawniający organ podatkowy do przedłużenia zwrotu podatku VAT do czasu zakończenia kontroli podatkowej. Wszczęcie kontroli kończy czynności sprawdzające. Co więcej, nawet gdyby przed wszczęciem kontroli podatkowej naczelnik urzędu skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu, to przedłużenie to będzie skuteczne jedynie do czasu zakończenia czynności sprawdzających. Naczelnik urzędu skarbowego może bowiem przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach 60 dni i 180 dni traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. Należne podatnikowi odsetki mogą być ograniczone do połowy (tzn. podlegać oprocentowaniu w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w razie odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty) jedynie wówczas, gdy naczelnik urzędu skarbowego zbadał zasadność zwrotu w trybie czynności sprawdzających. Jeśli organ podatkowy badał zasadność zwrotu w ramach kontroli podatkowej, to moim zdaniem – ponieważ kontrola podatkowa nie jest w takim wypadku trybem właściwym w razie niezwrócenia w ustawowym terminie zasadnie zadeklarowanego zwrotu podatku podatnik może żądać odsetek w wysokości równej odsetkom za zwłokę. Może też skutecznie skarżyć postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wydane po wszczęciu kontroli podatkowej, składając na nie zażalenie. Co ciekawe, to właśnie wewnętrzne instrukcje wydane przez Ministerstwo Finansów zobowiązują organy podatkowe do badania zasadności zwrotów przekraczających pewien limit kwotowy w ramach kontroli podatkowej.

Ostatnie zapytania:

  • przedłużenie terminu zwrotu vat a odsetki
  • kiedy urząd nie moe przedłuzyc terminu zwrotu 25 dni
  • badanie zasadności zwrotu podatku
  • urzad skarbowy moze a przedłuży
  • przedłużenie zwrotu po zakończeniu kontroli ale w ramach kontroli
  • przedłużenie terminu zwrotu czynności sprawdzające a kontrola
  • postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu a wszczęcie kontroli podatkowej
  • kiedy urząd moe przedłużyć terminu zakończenia kontroli
  • Czynności sprawdzające przedłużenie zwrotu vat
  • co zrobic gdy urzad skarbowy nie daje w terminie zwrotu
Więcej w czynności sprawdzające, podatek VAT
Zapłacony w tym roku VAT można odzyskać

Zbliża się koniec roku, a to oznacza, że kończy się kolejny okres, za który polscy przedsiębiorcy będą mogli odzyskać VAT zapłacony za granicą. Czasu na złożenie wniosku jest sporo, bo...

Zamknij