Kiedy zagraniczna firma ma zakład w Polsce

Od 1 stycznia 2007r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (upodop) zostanie wprowadzona definicja zakładu, co pomoże znacznie ustalić dochód zagranicznego przedsiębiorcy. Istnienie zakładu zagranicznego podatnika w innym państwie nie jest uzależnione od tego, czy podatnik ten w tym państwie prowadzi oficjalną, zarejestrowaną działalność i czy ma numer podatkowy. Koncepcja zakładu została bowiem wymyślona po to, by przeciwdziałać sytuacjom, gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium innych państw bez formalnego zgłaszania i płacenia podatków. Zmiana, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., pozwala wypełnić lukę między postanowieniami updop a postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nowymi przepisami do powstania zakładu na terytorium Polski prowadzi: 1. posiadanie przez zagranicznego przedsiębiorcę stałej placówki, poprzez którą wykonuje on całkowicie lub częściowo działalność w Polsce (jest to np. oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych), 2. lub istnienie placu budowy, budowy, montażu lub instalacji prowadzonych w Polsce przez podmiot zagraniczny, lub 3. istnienie tzw. zależnego agenta, czyli osoby, która w imieniu i na rzecz podmiotu zagranicznego działa na terytorium Polski, i osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i to pełnomocnictwo faktycznie wykonuje. Definicja zakładu z updop może być modyfikowana przez postanowienia zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W nowych przepisach określono również zasady alokowania zysku do zakładu. Na tej podstawie jest możliwe ustalenie dochodów, które powinny być opodatkowane w Polsce. Od 1 stycznia 2007 r. ustalenie zysków zakładu będzie odbywać się według takich samych reguł, jakie mają zastosowanie do podatników podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dodatkowo rozszerzono obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych na transakcje realizowane przez zakłady zagranicznych podatników. W sytuacji, gdy zakład będzie otrzymywał przychody, które zgodnie z updop podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu (podatkowi u źródła) będą one opodatkowane na zasadach ogólnych, a zakład będzie miał możliwość ich pomniejszenia o związane z nimi koszty uzyskania przychodów (za wyjątkiem dywidend). Nową definicję zagranicznego zakładu można także odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ostatnie zapytania:

  • zakład zagraniczny gov
  • co to jest zakład zagranicznego podmiotu
  • archiwum zakłady zagranicznych
  • jak określić czy spółka posiada zakład w polsce
  • zagraniczna firma w polsce podatki
Więcej w zagraniczny przedsiębiorca, zakład
Stała placówka to zakład

Zakład” to kluczowe pojęcie we wszystkich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od stwierdzenia jego istnienia zależy sposób opodatkowania zysków z działalności gospodarczej i majątku służącego do tej działalności. Umowy o...

Zamknij