Kiedy pracodawca może stosować karę porządkową i inne środki dyscyplinujące

Pracodawca za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy lub umowy o pracę może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności porządkowej. Może też zastosować inne środki dyscyplinujące. W ramach odpowiedzialności porządkowej pracodawca może stosować jedną z kar przewidzianych w kodeksie pracy. Są nimi: upomnienie, nagana bądź kara pieniężna. Pracownik może zostać ukarany za zawinione dopuszczenie się jednego z przekroczeń porządkowych wymienionych w art. 108 k.p. Za każdy czyn dopuszczalne jest zastosowanie tylko jednej z kar, nawet jeśli działanie ma charakter ciągły lub stanowi naruszenie więcej niż jednej z przesłanek zastosowania odpowiedzialności porządkowej. Czynniki te mogą mieć jednak znaczenie podczas wyboru kary przez pracodawcę, który ma podstawy do wymierzenia najsurowszej z przewidzianych za dane przewinienie. Maksymalna wysokość kary pieniężnej – za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej nie jest jedyną możliwą konsekwencją wykroczenia porządkowego. Odpowiedzialność ta może być łączona z innymi środkami dyscyplinującymi. Jeśli regulamin wynagradzania (lub inna regulacja dotycząca zasad premiowania) przewiduje warunek nienagannego wykonywania pracy jako przesłankę przyznania premii, kara porządkowa będzie stanowić podstawę do jej zmniejszenia lub nawet odebrania. Wymierzenie kary porządkowej nie stanowi przeszkody dla uznania zachowania pracownika, które stanowiło przesłankę ukarania, za przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli przewinienie wiązało się z niewykonywaniem pracy, pracodawca jest uprawniony do odmowy wypłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Równocześnie może zastosować jedną z kar porządkowych. Podobnie jest w sytuacji, gdy przekroczenie porządkowe powoduje wadliwe wykonanie produktu lub usługi. Jeśli pracownik, dopuszczając się przekroczenia porządkowego, naraża pracodawcę na szkodę, musi się liczyć z koniecznością poniesienia odpowiedzialności także z tego tytułu.. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika jest niezależna od odpowiedzialności porządkowej i jest realizowana na podstawie odrębnych procedur. Od odpowiedzialności porządkowej należy odróżnić odpowiedzialność dyscyplinarną.. Ta druga dotyczy niektórych kategorii pracowników m.in. prokuratorów, sędziów, urzędników państwowych, członków korpusu służby cywilnej, a jej zastosowanie określają odpowiednie przepisy szczególne. Z reguły zawierają one szerszy niż w przypadku kodeksu pracy katalog kar, a od decyzji w sprawie ukarania służy odwołanie do komisji lub sądów dyscyplinarnych.

Ostatnie zapytania:

  • oswiadczenie dyscyplinujace
  • środki dyscyplinujące pracownika
  • kary dyscyplinujące pracownika
  • kary pieniężne dla pracowników w gabinecie kosmetycznym
  • regulamin pracy kary środki porządkowe
  • upomnienia nagany srodki
  • wadliwe wykonanie pracy kary konsekwencje
Więcej w kara porzadkowa, odpowiedzialność porządkowa
Pracodawca może karać, nie musi od razu zwalniać

Gdy pracownik naruszy swoje obowiązki, powinien ponieść za to konsekwencje. Ale nie od razu musi być zwolniony z pracy. Pracodawca może go po prostu ukarać. Zanim pracodawca sięgnie po najcięższy...

Zamknij